05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آناتومی گونه Euphorbia seguieriana در استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Euphorbia seguieriana ،آناتومی، اپیدرم، روزنه، کلانشیم
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی از گیاهان مهم مرتعی، متعلق به تیره فرفیون است، به طوری که در Euphorbia seguieriana فرفیون شنی با نام علمی طول رویش یک بار به گل میرود. بافت شناسی برگ از جمله ویژگی های مهم تشریحی محسوب میشود که شامل مطالعه اپیدرم ، مزوفیل و بافتهای آوندی می باشد. ویژگی های تشریحی ساقه از جمله صفات مهم رده بندی در گیاه شناسی محسوب گونه مزبور از هشت منطقه )روستای سیلوار، جاده ، Euphorbia seguierian می شود. به منظور بررسی آناتومی گونه سدکلان روستای مرویل، بام ملایر، ابتدای گردنه تویسرکان، شروع تونل تویسرکان، روستای سرکان ابتدای ریواسیجان، روستای باباپیرعلی تویسرکان و 25 کیلومتری جاده همدان گنجنامه( جمع آوری شد و بررسی های آناتومیکی روی ساقه و برگ آن انجام گرفت. بررسیهای آناتومی انجام شده نشان دادکه اپیدرم برگ این گونه از کرک پوشیده شده است. از تفاوتهای آناتومیکی این گونه میتوان تراکم روزنهها، تراکم کرکها و تعداد دستجات آوندی را نام برد. در گونه مورد بررسی روزنه از نوع آنموسایتیک بود و اپیدرم در این گیاه دارای تعدادی کرکهای تک سلولی بود و در برش عرضی ساقه بافت شیرابه ای )لاتیسیفر( با دیواره نازک مشاهده شد. در تحقیق حاضر شرایط اکولوژیکی روی صفات آناتومی موثر بود. نمونه های جمع آوری شده از 4 کیلومتری همدان-تویسرکان ابتدای تونل به علت آلودگی محیطی بالاتر دارای ضخامت کوتین بیشتری روی لایه اپیدرم نسبت به سایر نمونهها بود. از سویی دیگر گونه جمع آوری شده همین منطقه دارای بالاترین تراکم روزنه بود.