05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه محتوای عناصر معدنی برگ گونه Euphorbia seguieriana در رویشگاه های مختلف استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آهن، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلسیم. ،Euphorbiaseguieriana
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گونهEuphorbia seguieriana گیاه دارویی که متعلق به جنس Euphorbia و تیره Euphorbiaceae فرفیون است. بصورت خودرو دراستان همدان رشد می کنند. در طب سنتی خواص متفاوت وزیاد درمانی برای آنها ذکر شده است. بااین وجود تاکنون مطالعات کمی روی خصوصیات دقیق فیزیولوژیکی آن انجام شده است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص های اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی اینگونه در رویشگاه های مختلف انجام شد و برای این منظور گیاهان مورد نظر از هشت منطقه روستای )سیلوار، جاده سد کلان روستای مرویل، بام ملایر، ابتدای گردنه تویسرکان، شروع تونل تویسرکان، روستای سرکان ابتدای ریواسیجان، روستای باباپیرعلی تویسرکان و 25 کیلومتری جاده همدان گنجنامه( جمع آوری شد و میزان عناصر معدنی شامل محتوای آهن، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلسیم و روی این گیاه بررسی شد. نتایج نشان میزان عناصر با افزایش ارتفاع افزایش پیدا کرد به طور کلی بین عناصر رابطه آنتاگونیستی وجود داشت یعنی یک همبستگی منفی بین آنها وجود داشت به طوری که جذب یکی مانع جذب دیگری شد. در واقع بیشترین علت تغییر عناصر همین همبستگی منفی بین عناصر بود.