05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه گیاهی Trichodesmaincanum
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فانوس آبی، فنل کل،کربوهیدرات ها، ECخاک، پروتئین کل.
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

Trichodesmaincanumگیاهی چند ساله و متعلق به تیره Boraginaceaeاست که بصورت خودرو در استان همدان رشد میکند.نام فارسی این گیاه که دارای گل آذین آبی رنگ می باشد فانوس آبیاست .این گونه در طب سنتی دارای خواص دارویی است و در درمان شکستگی استخوان کاربرد دارد اما از نظر ویژگی ها و خصوصیات فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیک بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است.هدف این پژوهش بررسی شاخص های اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی این گونه بوده است. این پژوهش به منظور تهیه گزارش وارایه اطلاعات انجام شده است و می تواند مبنای انجام پژوهش های کاربردی دیگر باشد. شاخص های اکوفیزیولوژیکی مانند pH خاک، EC خاک و شاخص های فیزیولوژیکی مانند میزان رنگیزه های فتوسنتزی، میزان قندهای محلول و نامحلول ، فنل کل و پروتیین دراین پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور گیاه مورد نظر از منطقه ورکانه همدان جمع آوری شد و پس از بررسی میانگین شاخص های اندازه گیری شده به این صورت گزارش گردید: میزان کلروفیل a 98/0میلی گرم بر گرم وزن تر،کلروفیل b394/0 میلی گرم بر گرم وزن تر و کارتنوییدها369/6 میلی گرم بر گرم وزن تر؛میزان کربوهیدرات های محلول215/85 میلی گرم بر گرم وزن تر و کربوهیدرات های نامحلول32/ 24 میلی گرم بر گرم وزن تر،پروتئین کل 37/47 میلی گرم بر گرم وزن تروفنل کل 703/3میلی گرم بر گرم وزن تر.