05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آناتومی گونه Trichodesma inacanum در استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
.Trichodesma inacanum ، فانوس آبی، آناتومی، روزنه، کرک
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

Trichodesma incanum گیاهی چند ساله و متعلق به تیرهBoraginaceae است که بصورت خودرو در استان همدان رشد میکند. نام فارسی این گیاه که دارای گل آذین آبی رن می باشد فانوس آبیاست. این گونه در طب سنتی دارای خواص دارویی است و در درمان شکستگی استخوان کاربرد دارد اما از نظر آناتومیک بسیار محدود مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی ویژگی های آناتومیک این گونه گیاهی بوده است که به این منظور بافت شناسی برگ و ویژگی های تشریحی ساقه مورد بررسی قرار گرفت. بافت شناسی برگ از جمله ویژگی های مهم تشریحی محسوب می شود که شامل مطالعه اپیدرم، مزوفیل و بافت های آوندی می باشد. ویژگی های تشریحی ساقه نیز از دیگر صفات مهم رده بندی در گیاه شناسی محسوب می شود. برای انجام پژوهش گونه مورد نظر از روستای ورکانه همدان جمع آوری شد و برگ و ساقه پس از مورد تجزیه و تحلیل قرار x111 ،x41 ،x11 ،x برش گیری، رن آمیزی شد و زیر میکروسکو نوری با بزرگنمایی های 4 گرفت. در برش عرضی تمام ساقه به شکل ستارهای می باشد. اپیدرم ساقه بهصورت یکلایه سلولهای تخممرغی نزدیک به یک لایه ای می )isobilateral( هم، 1 تا 4 لایه کلانشیم مماسی در زیر آن مشاهده گردید. ساختار برگ از نوع ایزوبیلترال باشد. کرکها تکسلولی کوتاه و بلند بودند. کرکها یا برآمده و دارای قاعده برجسته بودند و یا فاقد قاعده برجسته هستند و روزنه از نوع آنموسایتیک می باشد.