05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آناتومی ساقه و برگ گونه Tanacetum polycephalum
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آناتومی، کلانشیم، کرک، روزنه. ،T .polycephalum
سال 1396
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

چکیده گونه گیاهی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum متعلق به قبیله Anthemideae و تیره Asteracea است که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی برای آنها Tanacetum ذکر شده است. با این وجود تاکنون بررسی های دقیق آناتومیکی کمی روی آن صورت گرفته است، این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص های آناتومیکی این گونه انجام شد و برای این منظور گونه مورد نظر از شهر تویسرکان استان همدان جمع آوری شد. در بررسی آناتومیکی که بر روی ساقه این گیاه انجام شد در تمام مقاطع عرضی ساقه سطح مقطع مضرس، اپیدرم تک لایه با سلولهای تقریباً منظم با کرکهای پراکنده مشاهده شد. کلانشیم دقیقاً در زیر اپیدرم قرار داشت. کلانشم به صورت تیغهای و زاویهدار مشاهده گردید. دستجات آوندی و فیبر به صورت حلقهای در ساقه قرار داشت. فیبر آبکشی کپهای و لایه 6 لایه مشاهده شد. تعداد لایههای بافت پارانشیم در ساقه - شبکه آندودرمی یک لایه بود. تعداد لایه بافت کلانشیم در ساقه 7 21 عدد بود. در برش عرضی برگ این گونه کرکها بیشتر از نوع تک - 2 تا 2 لایه مشاهده شد. تعداد دستجات آوندی نیز 21 سلولی با سلول های انتهایی طویل و سوزنی مشاهده گردید. روزنه در گونه مورد بررسی از نوع آنموسیتیک بود. بستر خشک تراکم بالای کرکها را باعث شده است.