05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه از جنس Hedysarum L. (Fabaceae) در ایران Cytological Study of four species of Hedysarum L. (Fabaceae) in Iran
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میتوز، پلی پلوییدی، عدد کروموزمی، Hedysarum ، Fabaceae
سال 1395
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

جنس Hedysarum L. با حدود 222 گونه در دنیا یکی از جنسهای مهم تیره Fabaceae است. این جنس دارای 33 گونه در = ایران است که 23 گونه از آنها اندمیک ایران هستند. مقایسه گونههای مختلف در مطالعه میتوزی، مجموعه کروموزومی 11 n 2 را برای گونههای H. criniferum ، H. wrightianum ، H. sericeum = و 32 x = 4 n 2 را برای گونه H. kopetdaghi نشان داد. H. kopetdaghi یک گونه تتراپلویید در این جنس است. گزارش کروموزومی گونههای H. kopetdaghi و H. sericeum برای اولین بار در دنیا ارائه شد.