05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اکوفیزیولوژکی گیاه دارویی گونه Euphorbia seguieriana از شش ارتفاع مختلف در استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پروتئین کل، آنتوسیانین، اکوفیزیولوژی، فنل کل، کربوهیدارت ها، EC خاک
سال 1394
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گونه گیاه دارویی Euphorbia seguieriana متعلق به تیره فرفیون Euphorbiaceae و جنس Euphorbia است که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کنند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی برای آنها ذکر شده است. با این وجود تاکنون مطالعات کمی روی خصوصیات دقیق فیزیولوژیکی آن انجام شده است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص های اکوفیزیولوژیکی و فیزیولوژیکی این گونه در رویشگاه های مختلف انجام شد و برای این منظور گیاهان مورد نظر از هشت منطقه روستای سیلوار، جاده سدکلان روستای مرویل، بام ملایر، ابتدای گردنه تویسرکان، شروع تونل تویسرکان، روستای سرکان ابتدای ریواسیجان، روستای باباپیرعلی تویسرکان و 25 کیلومتری جاده همدان )گنجنامه( جمع آوری شد و میزان رنگیزه های فتوسنتزی، کربوهیدرات های محلول و نامحلول، آنتوسیانین، پروتئین کل و فنل کل اندازه گیری شدند. بعلاوه pH و EC خاک مناطق جمع آوری نمونه ها بررسی شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که مقدار کارتنوئیدها و EC خاک اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد و شاخص های پروتئین و فنل کل اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد بین رویشگاه های متفاوت گیاهان گونه Euphorbia seuieriana وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش ارتفاع مقدار رنگیزه های فتوسنتزی افزایش و فنل کل، پروتئین و آنتوسیانین کاهش یافت.