05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات عناصر سنگین بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی گیاه کنگر خوراکی (Gundelia tournefortii L)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عناصرسنگین ، کنگر خوراکی ، مورفو-فیزیولوژیکی، خاک آلوده.
سال 1394
پژوهشگران نیره اولنج(استاد مشاور)

چکیده

گیاه کنگر خوراکی با نام علمی Gundelia tournefortiiL. گیاهی از تیره گل آفتابگردان است.تحقیق حاضر جهت بررسی اثرات عناصر سنگین روی فاکتورهای مورفو- فیزیولوژیکی از جمله میزان کلروفیل و کاروتنوئید، آنتوسیانین، فلاونوئید، فنل کل، پرولین و کربوهیدرات محلول و نامحلول، پروتئین، ملون دآلدئید،((MDA، آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز(SOD) و پراکسیداز (POD) و یون سدیم و پتاسیم و همچنین اندازه گیری تعداد برگ وگل، قطر ریشه، طول ساقه، طول میانگره، طول برگ، وزن خشک وتر و بررسی آناتومیکی برگ و ساقه و آنالیز عناصر سنگین در برگ، ساقه و ریشه گیاه کنگرخوراک یتیمار شاهد د رمقایسه با تیمار آلوده صورت گرفت. هدف ما دراین تحقیق تعیین ظرفیت تجمع ( قدرت انباشتگری ) عناصر سنگین در گیاه خوراکی و اثرات این عناصر سنگین بر ویژیگی های مورفو-غیزیولوژیکی گیاه کنگر خوراکی و مطالعه اثر تنشی این عناصر سنگین د رتغییرات رشدی این گونه در مقایسه با گیاه کنگر خوراکی موجود در منطقه شاهد می باشد، که اغلب مردم این ناحیه از این گیاه به عنوان منبع تغذیه ای نیز استفاده می کنند.آزمایش بصورت طرح کاملا تصالدفی با سه تکرار صورت گرفت.مقایسه گیاهان شاهد با گیاهان تحت تنش عناصر سنگین نشان داد که حضور عناصر سنگین موجب کاهش معنی داری در میزان کلروفیل و کاروتنوئید و افزایش معنی داری در میزان آنتوسیانین، فلاونوئید، فنل کل، پرولین و کربوهیدرات محلول و نامحلول، مالوندآلدئید ((MDA، آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز(POD) و یون سدیم و پتاسیم می شود ولی تفاوت معنی داری در میزان پروتئین دیده نشد و کاهش معنی داری در تعداد برگ وگل، قطرریشه ، طول ساقه، طول میانگره ، طول برگ، وزن خشک و همچنین کاهش در قطر ساقه و ضخامت دستجات آوند چوب و آبکش در ساقه، کاهش ضخامت اپیدرم در برگ وکاهش قطر دستگاه آوندی در میانبرگ و همچنین افزایش ضخامت پارانشیم پوستی ساقه می شود. آنالیز فلزات سنگین در ریشه و اندام هوایی کنگر خوراکی نشانگر تفاوت در جذب عناصر سنگین می باشد که از نتایج بدست آمده می توان این گجونه نتیجه گرفت که گونه کنگر خوراکی می تواند به عنوان انباشتگر آهن، روی و سرب جهت پاکسازی خاک های آلوده مورد استفاده قرار گیرد.