05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه آناتومی گونه Rhus coriaria L. در استان همدان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آناتومی، اپیدرم، روزنه، Rhus coriaria
سال 1398
پژوهشگران نیره اولنج

چکیده

گیاه دارویی سماق با نام علمی Rhus coriaria L. متعلق به جنس Rhus و تیره Anacardiaceae ، درختچه ای بومی ایران است که بصورت خودرو در استان همدان نیز می روید و در طبیعت از طریق پاجوش و قلمه تکثیر می یابد. به دلیل داشتن تانن، ترکیبات فنلی و فلاونوئید دارای اهمیت دارویی است. بافت شناسی برگ از جمله ویژگی های مهم تشریحی محسوب می شود که شامل مطالعه اپیدرم، مزوفیل وبافتهای آوندی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ساختار تشریحی برگ وساقة گونه Rhus coriaria انجام شد. برای این منظور گونه مورد نظر از هفت لوکالیتة مختلف استان همدان از رویشگاه های طبیعی جمع آوری شد وبرگ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ×20 ،×80 ،× وساقه پس از برشگیری و رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی های 2 تصاویر رنگی از برش های مختلف برگ و ساقه جهت مطالعة سایر محققان ارائه شد. بررسی های آناتومی انجام شده نشان داد که اپیدرم برگ این گونه از کرک پوشیده شده است و سلول های اپیدرم در دو سطح رویی و پشتی برگ متفاوت بودند. از تفاوتهای آناتومیکی این گونه در مناطق مختلف استان می توان تراکم روزنه ها و تراکم کرک ها را نام برد. اپیدرم فوقانی فاقد روزنه و اپیدرم تحتانی دارای روزنه از نوع آنموسیتیک بود. دو نوع کرک شامل کرک های سوزنی )تک سلولی و چند سلولی( و کرک غده ای دیده شد. در ساقه بعد از کلانشیم حلقوی کمان های فیبری قرار داشت که هر کمان یک کانال ترشحی را در بر گرفته بود و معمولا تعداد کانال های ترشحی با تعداد کمان های فیبری )فیبر کپه ای ( برابر بود.