30 فروردین 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی نانو فیزیک (1385 - 1388)
  • فوق لیسانس فیزیک-کوانتوم اپتیک (1382 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • نظریه نایعی چگالی
  • نظریه بستگی قوی
  • خواص الکتریکی-اپتیکی-گرمایی نانوساختارها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Raad Chegel (2024) The evolution of penta-graphene thermoelectrics: External fields as a key enabler for High-Performance devices Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 300; 117082
2
3
Raad Chegel (2024) Penta graphene: Investigating the role of external fields and electron/hole doping in enhancing transport performance PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 156; 115859
4
5
6
7
Raad Chegel (2023) Tetragonal silicene: A study of fild-dependent transport responses MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING: 166; 107711
8
9
10
Raad Chegel (2023) Significant modification of the electronic structure of biased trilayer SiC and BN via magnetic field to achieve enhanced thermoelectric performance Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 295; 116573
11
Raad Chegel (2023) Magneto-electronic and thermopower properties of B, N and Si doped monolayer graphene DIAMOND AND RELATED MATERIALS: 137; 110154
12
Raad Chegel (2023) Exploring the electronic and thermal properties of S-graphene: robustness effects, magnetic fields, and doping APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 129; 535
13
14
15
16
17
18
Raad Chegel (2022) Improvement of thermal conductivity in carbon doped BNNTs by electric field JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING: 116; 108259
19
20
Raad Chegel, Nader Ghobadi (2022) Enhanced Electronic Thermal Conductivity and Heat Capacity of Biased Bilayer Boron Phosphide with Magnetic Field JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 51; 7250
21
22
23
24
Raad Chegel, Nader Ghobadi (2022) Thermoelectric performance of biased silicene nanoribbon in the presence of magnetic field Micro and Nanostructures: 163; 107143
25
Raad Chegel (2022) Controlling the thermoelectric behaviors of biased silicene via the magnetic field: Tight binding model PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 135; 114945
26
27
28
29
Raad Chegel (2020) First-principles study of the band structure and optical spectra of germanium carbide under mechanical strain JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA: 242; 1-8
30
31
32
Raad Chegel (2019) Tight binding theory of thermal conductivity of doped carbon nanotube PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 114; 113586
33
34
35
36
37
رعد چگل (1397) بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي گرافن با زير لايه BC3 پژوهش سیستم های بس ذره ای: 16; 21-27
38
Raad Chegel (2018) Electronic and transport properties of BCN alloy nanoribbons PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 97; 177-183
39
40
Raad Chegel (2018) BN-C Hybrid Nanoribbons as Gas Sensors Journal of Electronic Materials: 47; 1009-1021
41
42
43
Raad Chegel (2017) Tight-binding description of the silicon carbide nanotubes JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 695; 540–548
44
45
Raad Chegel (2016) Tuning electronic properties of carbon nanotubes by Boron and Nitrogen doping PHYSICA B-CONDENSED MATTER: 499; 1-16
46
Raad Chegel (2016) Effects of carbon doping on the electronic properties of boron nitride nanotubes: Tight binding calculation PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 84; 223-234
47
Raad Chegel (2016) Heat capacity, electrical and thermal conductivity of silicene The European Physical Journal B: 89; 193
48
Raad Chegel (2016) Engineering the electronic structure and band gap of boron nitride nanoribbon via external electric field APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 122; 567
49
50
51
Raad Chegel (2014) Theoretical study of the influence of the electric field on the electronic properties of armchair boron nitride nanoribbon PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 64; 158-164
52
53
54
55
56
57
Raad Chegel (2013) Investigation of magnetism in aluminum-doped silicon carbide nanotubes SOLID STATE COMMUNICATIONS: 174; 38-42
58
Raad Chegel (2013) Linear optical response of silicon nanotubes under axial magnetic field JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS: 42; 58-70
59
Raad Chegel (2012) Structural and Electronic Properties of Silicon Carbide Nanotubes Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: 9; 1860-1869
60
61
62
Raad Chegel (2011) Effects of axial magnetic field on the electronic and optical properties of boron nitride nanotube PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 43; 1631-1637
63
64
65
Raad Chegel (2010) Optical absorption of zigzag single walled boron nitride nanotubes PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 43; 312-318
66
Raad Chegel (2010) Linear optical response of carbon nanotubes under axial magnetic field PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES: 42; 1850-1860
67
68
69
70
مقاله ارائه‌شده
1
رعد چگل، مسعود رضوانی جلال (1402) شبيه سازي انتشار پالس نوري در داخل بلور فوتوني يك بعدي ششمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 11 بهمن 1402، ایران، اصفهان
2
رعد چگل (1402) بررسي خواص گرمايي S گرافن کنفرانس فیزیک ایران 1402، ایران، اصفهان
3
رعد چگل (1402) بررسي ظرفيت گرمايي و پذيرفتاري بورون نيتريد نانوتيوب آلاييده با كربن کنفرانس فیزیک ایران 1402، ایران، اصفهان
4
مسعود رضوانی جلال، رعد چگل (1401) محاسبه تحليلي رابطه پاشندگي بلور فوتوني يك بعدي با لايه هاي اتلاف و بهره کنفرانس فیزیک ایران 1401، Iran، زاهدان
5
رعد چگل، مسعود رضوانی جلال (1401) بررسي اثرات ميدان مغناطيسي بر خواص گرمايي GeC تك لايه سومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران، قزوین
6
رعد چگل (1401) بررسي جذب و بازتابندگي ژرمانيوم سلنيد تك لايه با گروه فضايي Pmn21 تحت كرنش صفحه اي دو محوري سومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران، قزوین
7
رعد چگل، مسعود رضوانی جلال (1399) شبيه سازي تحريك پلاسمون تام در داخل موجبر کنفرانس فیزیک ایران 1399- انجمن فیزیک ایران، ایران، کرمانشاه
8
رعد چگل، جواد غلامی (1397) بررسي اثرات ميدان الكتريكي بر پذيرفتاري مغناطيسي نانوتيوپهاي آلاييده شده کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
9
Raad Chegel (2018) Effects of electric fields on the thermal conductivity of BN Nanoribbons 1St national Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
10
Raad Chegel (2017) Tight-bind ing description of the silicon carbide nanotubes The second Autumn Meeting of the Physics Society of Iran, Iran, Tehran
11
رعد چگل (1396) بررسي رسانندگي الكتريكي و گرمايي نانو صفحه چند لايه بورون نيتريد کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران، یزد
12
رعد چگل (1395) اثرات ميدان الكتريكي بر خواص اپتيكي نانونوار گرافيني سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
13
رعد چگل (1395) بررسي خواص رسي الكترونيكي و نوري نانونوار گرافيني با بورون سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران

سوابق اجرایی

  • مدیریت پژوهشی دانشگاه (1389 - 1395)
بیشتر