03 آبان 1400
شهريار مهدوي

شهریار مهدوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم ومهندسی خاک
تحصیلات: دکترای تخصصی / خاکشناسی
تلفن: 0812355338
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی خاک- شیمی و آلودگی خاک و آب ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی و خاک با نانو ذرات سنتزی
 • فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی و همبستگی آن با جذب گیاه در خاکهای استان همدان.
 • لیسانس مهندسی کشاورزی- علوم و مهندسی خاک ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • آلودگی های آب و خاک
 • نقش نانو مواد در تصفیه آب و خاک
 • سرنوشت نانو مواد مصنوعی در آب و خاک و اثرات زیست محیطی آنها
 • سرنوشت آفت کش ها در خاک
 • شیمی عناصر در خاک و اثر آنها بر آلودگی و یا حاصلخیزی خاکها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2020) Isotherm and kinetic studies for adsorption of boron on nano-copper oxide (CuO) in non-competitive and competitive solutions Desalination and Water Treatment: 192; 259–270
2
3
shahriar Mahdavi, Amir Hossein sayyahzadeh (2020) Effect of Nano-MgO, Biochar and Humic Acid on Boron Stabilization in Soil in Bath and Leaching Columns Soil and Sediment Contamination An International Journal: 191; 1-18
4
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1398) اثر ورمی کمپوست دامی بر جذب سطحی فسفر در خاک های آهکی در مقایسه با سایر ترکیبات آلی نشریه حفاظت منابع آب و خاک: 9(1); 1-18
5
shahriar Mahdavi (2019) Removal of Cr3+ ion from aqueous solutions using MgO and montmorillonite nanoparticles Environmental Earth Sciences: 78:377; 1-10
6
7
8
Davoud Akhzari, shahriar Mahdavi (2018) COMPARING THE IMPACTS OF LIVESTOCK AND WILDLIFE GRAZING ON SOME SOIL NUTRIENTS IN A SEMI-ARID RANGELAND Journal Of Sustainability Science And Management: 13; 17-23
9
10
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2018) Functionalized MgO, CeO2 and ZnO nanoparticles with humic acid for the study of nitrate adsorption efficiency from water Research on Chemical Intermediates: 1; 1-20
11
shahriar Mahdavi, Mahboubeh Zarabi (2018) Utilization of Bare MgO, CeO2, and ZnO Nanoparticles for Nitrate Removal from Aqueous Solution Environmental Progress and Sustainable Energy: -; -
12
شهریار مهدوی، امید چترآبگون (1396) پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از دادههای سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران تحلیل فضایی مخاطرات محیطی: 4:3; 53-70
13
14
مریم بیات ورکشی، شهریار مهدوی (1396) تاثیر نانوکودهای نیتروژندار و اوره بر عملکرد و کارایی نیتروژن در سیبزمینی کشاورزی بوم شناختی: 7; 81-95
15
16
17
shahriar Mahdavi (2016) Heavy metal contamination and solid phase speciation in street dusts Archives of Environmental & Occupational Health: 1; 1-30
18
shahriar Mahdavi, Davoud Akhzari (2016) The removal of phosphate from aqueous solutions using two nano-structures: copper oxide and carbon tubes Clean Technologies and Environmental Policy: 18; 817-827
19
Davoud Akhzari, shahriar Mahdavi (2016) Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Seedling Growth and Physiological Traits of Melilotus Officinalis L. Grown Under Salinity Stress Conditions COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 47; 822-831
20
21
22
shahriar Mahdavi (2015) Modified ZnO nanoparticles with new modifiers for the removal of heavy metals in water Clean Technologies and Environmental Policy: 17; 1645-1661
23
24
shahriar Mahdavi (2015) Heavy metals removal from aqueous solutions by Al2O3 nanoparticles modified with natural and chemical modifiers Clean Technologies and Environmental Policy: 17; 85-102
25
Masoumeh Ghanbari, shahriar Mahdavi (2014) Chemical Fractionation of Phosphorus in the Soil of Some Greenhouses of Hamedan Province JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES: 7; 144-151
26
shahriar Mahdavi (2014) Nitrogen, phosphorus and sulfur mineralization as affected by soil depth in rangeland ecosystems Environmental Earth Sciences: 72; 1775–1788
مقاله ارائه‌شده
1
شهریار مهدوی (1399) ارزیابی عملکرد نانوذرات مونت موریلونیت در از بین بردن نیترات محلول در آب همایش بین المللی علوم و فناوری نانو، ایران¡ تهران
2
شهریار مهدوی (1398) ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات در آب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮ ذرات زﺋﻮﻟﯿﺖ سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن، ایران¡ اهواز
3
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1398) سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای آهکی تیمار شده با منابع مختلف آلی شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
4
سهیلا سادات هاشمی، شهریار مهدوی (1398) بررسی میزان جذب و فراهمی روی دراجزاء خاک های شالیزار و غیرشالیزار تحت اثر کاتیون سدیم و پتاسیم شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
5
شهریار مهدوی (1398) حذف آلودگیهای نفتی از خاک با استفاده از دستگاه انکوباتورو فضای آزمایشگاه توسط نانو ذره CeO2 و نانو رس بنتونیت اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ اردبیل
6
شهریار مهدوی (1398) حذف آلودگی نفتی از خاک با استفاده از نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم(TiO2 (و اکسید سریوم(CeO2 (و نانو رسهای بنتونیت و مونتموریلونیت در دستگاه اشعه ماوراء بنفش(UV( اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی، ایران¡ اردبیل
7
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1398) ایزوترم های جذب روی و نیکل از محلول آبی به وسیله کربن نانوتیوب شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
8
شهریار مهدوی، امیر حسین سیاح زاده (1398) اثر دما، pH محلول و نانو زس مونت موزیلونیت دز جرب سولفات اش آب شانزدهمین کنگره علوم خاک، ایران¡ زنجان
9
شهریار مهدوی، امیر حسین سیاح زاده (1397) حذف آلودگیهای نفتی از خاک با استفاده از نانوذره تیتانیوم و نانو رس مونت- موریلونت پنجمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، ایران¡ کرمان
10
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) اثر گوگرد عنصری و ماده آلی بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی با کاربری تاکستان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
11
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) مطالعه جذب فسفر در خاکهای قلیایی تیمارشده با بیوچار تاکستانهای شهرستان ملایر چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
12
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) بررسی کیفیت شیمیایی خاکهای گلخانهای تحت کشت گوجه فرنگی و خیار در استان همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران¡ کرمان
13
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) بررسی غلظت مس و روی در خیار و گوجه فرنگی گلخانهای استان همدان اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران¡ کرمان
14
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1397) سینتیک رهاسازی فسفر از خاکهای اسیدی تیمار شده با بیوچار اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران¡ کرمان
15
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1397) مطالعه همدمای جذب فسفر در خاکهای اسیدی تیمارشده با بیوچار اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 13 و 14 شهریور ماه 1397، ایران¡ کرمان
16
شهریار مهدوی (1396) حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2 حذف سختی از محلول آبی توسط نانوجاذب SnO2 پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار، ایران¡ تهران
17
شهریار مهدوی، مریم بیات ورکشی (1396) اثر نانو جاذب Al2O3 برحذف نیترات از آب هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران¡ تهران
18
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1396) سینتیک رهاسازی فسفر از دو نوع ترکیب آلی و بیوچار آنها پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
19
شهریار مهدوی (1396) بررسی جذب نیترات از آب توسط نانورس بنتونیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
20
شهریار مهدوی (1396) نقش بیوچار در همدماهای جذب پتاسیم در یک خاک گلخانهای پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
21
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1396) بررسی اثر دما و زمان برجذب نیترات از آب توسط نانو ذره زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
22
شهریار مهدوی، داود اخضری (1396) جذب آمونیوم از آب توسط نانو رس مونتموریلونیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ اصفهان
23
شهریار مهدوی (1396) نقش نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم در جذب و دفع بور در خاک گلخانهای چهارمین همایش نانو فناوری در کشاورزی، ایران¡ تهران
24
شهریار مهدوی (1395) بررسی همدماهای جذب فسفر در حضور اصلاح کننده هیدروکسید آلومینیوم از یک خاک گلخانهای در شهرستان نهاوند سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، ایران¡ تهران
25
شهریار مهدوی (1395) بررسی همدماهای جذب بوردر یک خاک گلخانهای در شهرستان نهاوند با اصلاح کننده سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، ایران¡ تهران
26
داود اخضری، شهریار مهدوی (1395) مقایسه اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا با کود نیتراته و قارچ میکوریزا برخاک و برخی خصوصیات کمی گونه گیاهی وتیور گراس سومین همایش برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، ایران¡ همدان
27
شهریار مهدوی (1395) جذب نیترات از آب توسط نانو ذرات ZnO و Al(OH)3 کنفرانس ملی نانو ساختارها، علوم و مهندسی نانو، ایران¡ کاشان
28
شهریار مهدوی (1395) نقش نانو رس بنتونیت در جذب و دفع پتاسیم در یک خاک گلخانه ای در شهرستان همدان کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران¡ تهران
29
شهریار مهدوی (1395) بررسی همدماهای جذب پتاسیم در یک خاک گلخانه ای شهرستان همدان بانانو رس مونت موریلونیت کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران، ایران¡ تهران
30
شهریار مهدوی (1395) بررسی ایزوترم جذب و دفع پتاسیم روی یک خاک گلخانه ای در همدان در حضور زئولیت دومین کنفرانس سالیانه تحقیقات کشاورزی ایران، ایران¡ تهران
31
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1395) تاثیر اسید مالیک بر ویژگی های جذب فسفردر برخی از خاک های تاکستان های شهرستان ملایر سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
32
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) استفاده از بیوچار به عنوان جاذب در حذف روی از آب دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران¡ کرمان
33
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1395) حذف بور از آب آلوده با نانو رس مونت موریلونایت دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران¡ کرمان
34
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور با استفاده از کربن نانو تیوپ چندلایه دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، ایران¡ کرمان
35
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور از اب با استفاده از اکسید مس نانو (cuo) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران¡ تهران
36
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1394) حذف نیترات از خاک با نانو ذره اکسید منیزیم چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
37
محبوبه ضرابی، شهریار مهدوی (1394) بررسی شاخص هیسترسیس در خاک برخی از باغات انگور شهرستان ملایر، استان همدان چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
38
شهریار مهدوی، امیر حسین سیاح زاده (1394) حذف فسفات از آبهای آلوده با نانو ذرات اکسید نیکل چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
39
شهریار مهدوی، علیرضا سلیمانی، معصومه قنبری (1394) حذف فسفات توسط نانو ذره اکسید سیلیسیم در آبهای آلوده چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
40
شهریار مهدوی (1394) بررسی حذف آلودگی فسفات از آب آلوده با استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیوم ساده و اصلاح شده چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
41
شهریار مهدوی، زهرا وارسته خانلری (1394) حذف فلزات سنگین کادمیوم و مس از خاک توسط نانو ذره اکسید نیکل چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران¡ رفسنجان
42
امیر حسین سیاح زاده، شهریار مهدوی (1394) بهینه سازی تولید کربن فعال دانه ای از پوست گردو با طراحی آزمایش به روش تاگوچی دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، ایران¡ ملایر
43
شهریار مهدوی (1394) حذف فسفات از آب آلوده با استفاده از نانو ذره اکسید منیزیم سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست، ایران¡ اراک
44
شهریار مهدوی، زهرا وارسته خانلری، داود اخضری (1394) تصفیه آبهای آلوده به کادمیوم توسط نانو ذرات اکسید زیرکنیوم سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست، ایران¡ اراک
پایان‌نامه
1
2
3
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی، زهرا وارسته خانلری (1396) اثر اصلاح کننده های نانو و آلی در حذف و آبشویی نیترات از آب و خاک شنی
4
شهریار مهدوی، عیسی سلگی، سهیلا سادات هاشمی (1396) حذف بور از آب و خاک بوسیله نانو ذرات اکسید سیلیسیم و رس مونتموریلنیت
5
شهریار مهدوی، مریم بیات ورکشی (1395) تاثیرات تغییراقلیم بررواناب حوضه دریاچه ارومیه
6
7
8
9
10
11
شهریار مهدوی، محبوبه ضرابی (1395) حذف بور با CNT، CuO و مواد آلی از آب و خاک آهکی
12
13
14
15
16
17
شهریار مهدوی، امیر حسین سیاح زاده (1395) اثر اصلاح کننده های آلی و نانو بر حذف فسفات از آب و خاک
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
شهریار مهدوی، داود اخضری، زهرا وارسته خانلری (1394) حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و خاک بوسیله نانو ذرات اکسیدی
28

سوابق اجرایی

 • عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه (1398 - 1399)
 • رییس دانشکده کشاورزی (1396 - 1399)
 • مدیر گروه علوم خاک دانشگاه ملایر (دو دوره متوالی) (1392 - 1396)
 • مدیر گروه علوم خاک (اولین مدیر گروه) (1386 - 1388)
 • معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ملایر (1385 - 1387)
 • مدیر گروه محیط زیست دانشگاه ملایر (بار دوم) (1383 - 1385)
 • معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی ملایر (1383 - 1384)
 • مدیر گروه محیط زیست (1381 - 1383)
بیشتر

گالری تصاویر

آزمايشگاه پژوهشي شيمي خاك