05 خرداد 1403
ساسان ملكي

ساسان ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
ساسان ملکی (1399) اصطلاحات صوري و جوهري در زبان فارسي: مطالعة موردي برخي «اگر»- ساخت ها مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران: 3; 109-126
3
ساسان ملکی (1398) تغييرپذيري در اصطلاحات داراي نام اندامِ سر در زبان فارسي زبان فارسی و گویش های ایرانی: سال چهارم، دوره دوم ، پاییز و زمستان 98; 7-35
4
ساسان ملکی (1398) طرحواره هاي مالكيت در زبان فارسي پژوهش های زبان شناسی: سال یازدهم شماره اول شماره ترتیبی 20; 33-48
5
Sasan Maleki (2011) E-survey (surveys based on e-mail & web) Procedia Computer Science: 3(2011); 935-941
6
مقاله ارائه‌شده
1
ساسان ملکی (1402) مفهوم سازي استعاري «راه» در فارسي عاميانه دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کار افرینی، ایران، تهران
2
ساسان ملکی (1401) مفهوم سازي استعاري احساسات در منتخبي از داستان هاي كوتاه جلال آل احمد هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات در جهان اسلام، ایران، تهران
3
ساسان ملکی (1400) «چشم» در اصطلاحات عاميانه فارسي: رويكردي شناختي هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، ایران، تهران
4
Sasan Maleki (2011) A Comparative Study of Phonetics in Kurdish and Old Persian Language 4th Annual International Conference on Literature, Languages and Linguistics, 11-14 July 2011, Athens, Greece, Greece, Athens
کتاب
1
Omid Amani, Sasan Maleki (2020) Oral Reproduction of Stories for Students of English Literature ISBN: 978-600-888833-8