05 خرداد 1403
سيد مهدي ميرمهدي

سید مهدی میرمهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی-بازاریابی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1391 - 1395)
  • فوق لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1390)
  • لیسانس مدیریت صنعتی ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1402) بررسي تاثير ادراك كاركنان از مسئوليتهاي اجتماعي شركت بر غرور سازماني و تعهد خدمت به مشتري مدیریت فردا: 22(77); 41 - 56
2
3
4
Seyed Mehdi Mirmehdi (2024) Investigating the influence of service quality on loyalty in banking industry: the role of customer engagement international Journal of Services, Economics and Management: 15; 1-18
5
6
Seyed Mehdi Mirmehdi (2023) Investigating factors influencing the offer of motor oil brands by Iranian auto services using a fuzzy Delphi approach Automotive Science and Engineering: 13; 4205-4217
7
Seyed Mehdi Mirmehdi (2023) Investigating the Impact of Learning Orientation on Market Orientation Based on Data Mining and Association Rules مدیریت تبلیغات و فروش: 4; 370-390
8
Seyed Mehdi Mirmehdi (2023) Factors Influencing Electronic Brand Love and E-Loyalty journal of information technology management: 15; 138-163
9
10
Seyed Mehdi Mirmehdi (2022) Use of Social Media Functionality for Improving Information Sharing, Problem-Solving, and Co-Production in a B2B Context Iranian Journal of Information Processing & Management Quarterly: Vol. 37, No.3; 105-145
11
12
13
Seyed Mehdi Mirmehdi (2022) Evaluating the effects of corporate social irresponsibility on brand hate and its behavioural outcomes International Journal Of Business Governance And Ethics: Vol. 16, No. 2; 158-175
14
Seyed Mehdi Mirmehdi (2022) Elucidating green branding among Muslim consumers: the nexus of green brand love, image, trust and attitude Journal of Islamic Marketing: 14; 250-272
15
16
Seyed Mehdi Mirmehdi (2021) Examining the role of user experience with branded apps in continuance use intention International Journal of Electronic Customer Relationship Management: Vol. 13, No. 1; 81-97
17
Seyed Mehdi Mirmehdi (2017) Investigating the effective factors in users’ satisfaction with social network sites International Journal of Electronic Customer Relationship Management: 10; 179-197
18
Seyed Mehdi Mirmehdi (2017) Structural equation modelling of customer attitudes towards social network advertising: a case of Iranian social networking site International Journal of Business Excellence: 12; 469-488
مقاله ارائه‌شده
1
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1403) بررسي استفاده از رويكرد اُمني چنل در صنعت بانكداري چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
2
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1403) بررسي قصد خريد متقاطع در صنعت بانكداري چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
3
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتري دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
4
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) نقش اعتبار سلبريتي در تبليغ دهان به دهان مثبت دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
5
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) مروري بر كاربردهاي موسيقي در تبليغات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
6
سید مهدی میرمهدی (1401) رهبري دوسوتوان و نوآوري ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی، ایران، تهران
7
سید مهدی میرمهدی (1399) بررسي ابعاد رضايت كاربران از شبكه هاي اجتماعي ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ایران، تهران
8
سید مهدی میرمهدی (1399) ارزيابي عملكرد استان هاي كشور در حوزه خدمات بهداشت و درمان با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
9
سید مهدی میرمهدی (1399) شبكه نگاري، رويكردي نوين در تحليل نياز گردشگران: مطالعه موردي هتل گرند شرايتون در سايت Trip Advisor دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
پایان‌نامه