08 خرداد 1403
ولي دلوجي

ولی دلوجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 0813339841
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه توپوگرافی و خواص ساختار ی لایه های آمـورف کربن نیکل با توزیع های متفاوت فلزی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لایه نازک، کندوپاش، هدف کامپوزیتی
سال 1397
مجله سرامیک ایران
پژوهشگران ولی دلوجی

چکیده

در این مقاله خواص ساختاری لایههای آمورف کربن نیکل ساخته شده از هدفهای گرافیتی با مقادیر مختلـف نیکـل از 87/1 تا 64/4 درصد مورد مطالعه قرار میگیرند. توپوگرافی در لایههای انباشت شده در 78/1 ،21/3 و 64/4 درصـد دارای یـک افت و خیزی حول یک نانومتر ولی در لایههای انباشت شده در 92/3 درصد دارای افت وخیزی حول 20 پیکومتر است. لایههـای انباشت شده در 92/3 درصد دارای کمترین مقدار سد پتانسیل در حدود 00031 ./الکترون ولت است. این لایههـا همچنـین دارای کمترین مقدار اندازه عرضی نانوذرات در حدود 40 نانومتر هستند. انباشت لایهها دارای یک فرآیند گـذار غیرفلـز-فلـز در 92/3 درصد است.