08 خرداد 1403
ولي دلوجي

ولی دلوجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 0813339841
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر ضخامت روی گاف انرژی، توپوگرافی و خواص ساختاری سطح فیلم های مس -کبالت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
energy gap, topography , Co-Cu films
سال 1400
پژوهشگران ولی دلوجی

چکیده

نانوذرات مس و مس-کبالت با استفاده ازسیستم پاشش مگنترون جریان مستقیم بر روی بسترهای سیلیکونی جمع آوری شد. نانوذرات مس با ضخامت 70 نانومتر دارای نانوذرات بزرگتر از مس با ضخامت 60 نانومتر هستند. با الیههای نازک کبالت-مس تغلیظ شده، نانو ذرات به یکدیگر نزدیک هستند و با افزایش ضخامت کبالت، اندازه نانو ذرات کاهش مییابد. شکاف باند بهدستآمده برای چهار نمونه فیلمهای مس با مس 60 نانومتر، فیلمهای مس با 70 نانومتر، الیه نازک Co-Cu با کبالت40 نانومتر و با 70 نانومتر به ترتیب68/3 ،71/3 ،75/3 ،و 1/3 الکترون ولت است مشاهده شد که با افزایش ضخامت مس و کبالت در فیلم نازک مس-کبالت، لبه جذب به سمت طول موجهای باالتر میرود.