03 خرداد 1403
ولي دلوجي

ولی دلوجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 0813339841
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر زمان لایه نشانی بر کیفیت سطح و هدایت الکتریکی پوشش های کامپوزیتی کربن- نیکل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
لایههای کربن- نیکل، زمان و نرخ لایهنشا نی، ابعا د برخال ، هد ایت الکتریکی
سال 1395
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران ولی دلوجی

چکیده

در این کار ابعاد برخالی (فرکتالی) و هدایت الکتریکی لایههای کربن– نیکل در زمانهای لایهنشانی 50 ت ا 600 ثانیه انداز ه گیری شدند. به علت وجود مولفههای برخالی در توپوگرافیهای سطح، چگالی طیفی توا ن تمام لایهها در محدوده فرکانسهای بالا تغییراتی به صورت عکس قانون توانی نشا ن م یدهن د. (PSD) ابعاد برخالی و توپوگرافی لایههای کربن - نیکل از 50 تا 180 ثانیه افزایش یافتهاند، ب ا ای ن حا ل در 600 ثانیه، این پارامترها کاهش یافتهاند. مشاهده شد که با افزایش زمان لایهنشانی از 50 تا 180 ثانی ه، هد ایت 2/3 افزایش م ییاب د × 10 -8 Ω-1cm- 2/87 به 1 ×10 -9 Ω-1cm- لایهها از 1 ( σRT) الکتریکی در دمای اتاق 6/62 برای پوششهای لایهنشانی شده در 600 ثانیه کاه ش م ییاب د. ×10 -9 Ω-1cm- و سپس به مقدار 1 ابعاد بر خالی و هدایت الکتریکی در دمای اتاق با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گ سیل می دانی در توافق میباشند.