03 تیر 1403
واحد قياسي

واحد قیاسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده عمران و معماری، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن: 09186363702
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی دکتری مهندسی عمران- ژئوتکنیک ، دانشگاه یو پی ام مالزی ، مالزی (1385 - 1391)
  عنوان رساله: Effects of weak rock geomechanical properties on tunnel stability
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مهندسی تونل
 • مهندسی پی
 • مکانیک خاک
 • پایداری شیروانی ها
 • تثبیت و بهبود خاک
 • مکانیک سنگ
 • روشهای عددی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
واحد قیاسی، مصطفی حق طلب جورقانی (1402) مروري بر روشهاي شيميايي تثبيت خاك جاده: 116; 151-166
3
4
Vahed Ghiasi (2023) Numerical Evaluation of Two-dimensional Multi-layer Cover System to Regulate Acid Mine Drainage of Tailing Dams international journal of engineering: 36(10); 1839-1856
5
Vahed Ghiasi (2023) Geopolymer vs ordinary portland cement: review of the 3-d printing of concrete Applied Engineering and Technology: 2; 133-152
6
Vahed Ghiasi, Mahyar Yousefi (2023) Landslide risk zoning using support vector machine algorithm Geomechanics and Engineering: 34; 267-284
7
واحد قیاسی، مهیار یوسفی (1402) مروري برمطالعات انجام شده درزمينه پهنه بندي خطرزمين لغزش ) الگوريتم جنگل تصادفي( رویکردهای نوین در مهندسی عمران: 6-4; 1-10
8
9
10
11
واحد قیاسی (1401) مروري بر رفتار سد خاكي تحت حركات زلزله رویکردهای نوین در مهندسی عمران: 6-3; 1-31
12
13
14
Vahed Ghiasi (2022) Optimization of the bearing capacity of shallow foundation Reliability Engineering and Resilience: volume 4 issue 2; 1-22
15
واحد قیاسی (1401) مروري بر ژئوسنتيك ستون هاي سنگي جاده: دوره 31 شماره 115; 1-19
16
Vahed Ghiasi (2022) Optimization of invasive weed for optimal dimensions of concrete gravity dams Journal of Soft Computing in Civil Engineering: 7; 87-100
17
18
19
Vahed Ghiasi (2022) Earth Dam Behavior under Earthquake Movements- An Overview Reliability Engineering and Resilience: Volume 4, Issue 1 - Serial Number 7 June 2022 Page; Volume 4, Issue 1 -
20
21
22
واحد قیاسی (1401) تاثير ژئوسنتتيك بر عملكرد ژئوتكنيكي خاك جاده: 42; 24-34
23
24
25
26
27
واحد قیاسی (1400) بررسي روش هاي طراحي لرزه اي ديوارحايل جاده: سال نوزدهم، دوره چهارم، شماره 109 زمستان 1400; 57-68
28
29
واحد قیاسی (1400) اصلاح برش پايه قاب خمشي فولادي جهت تامين سطح ايمني جاني در آتش سوزي پس از زلزله مهندسی عمران شریف: دوره 37-2 شماره 2/1; 93-102
30
واحد قیاسی (1400) مروري بر توزيع تنش در تونل هاي دايره اي جاده: 29; 113-134
31
32
واحد قیاسی (1400) ارزيابي عددي و آماري پديده مچالهشوندگي در تونل غرب كرمانشاه زمین شناسی محیط زیست: دوره 15، شماره 54; 19-38
33
واحد قیاسی (1400) Effect of soil cohesion and friction angles on reverse faults Earthquake Engineering and Engineering Vibration: 20; 329–334
34
35
واحد قیاسی (1399) توسعه نمودار نرخ پيش بيني _ مساحت به منظور بهبود خروجي مدل هاي پتانسيل خطر زمين لغزش مهندسی عمران مدرس: دوره 20، شماره 6 - ( 1399 ); 117-130
36
واحد قیاسی (1399) اثر نيروي غشايي فشاري و دال هاي اطراف بر رفتار سازه دال تخت در خرابي پيش رونده مهندسی سازه و ساخت: دوره 8 شماره 8; 47-58
37
واحد قیاسی (1399) بررسي روش هاي بهسازي خاك هاي روانگرا جاده: 90; 837-852
38
39
40
41
Vahed Ghiasi (2020) Numerical and artificial neural network analyses of ground surface settlement of tunnel in saturated soil SN Applied Sciences: Ghiasi, V., Koushki, M. Numerical and artificial n; 1-14
42
واحد قیاسی (1398) بررسي اندركنش بين شالودههاي عميق و تونل قطار شهري تحت بارهاي لرزه اي مهندسی عمران و محیط زیست: 51-3; 149-157
43
واحد قیاسی (1398) مدلسازي ماكرو رفتار پس پانچ دال هاي تخت در خرابي پيش رونده مهندسی عمران مدرس: دوره 19، شماره 6 - ( 1398 ); 201-217
44
45
Vahed Ghiasi (2019) Numerical study of the effects of bed resistance and groundwater conditions on the behavior of geosynthetic reinforced soil walls Arabian Journal of Geosciences: Arabian Journal of Geosciences (2019) 12:729 https; Arabian Journal of G
46
واحد قیاسی (1398) بررسي اثر تغيير ضخامت پي گسترده و طول شمع در تحليل پي هاي راديه مركب زمین شناسی مهندسی: جلد 13، شماره 2 - ( 5-1398 ); https://jeg.khu.ac.i
47
واحد قیاسی (1397) پاسخ لرزه اي ريزشمع هاي زاويه دار در خاك هاي لايه دار مهندسی عمران شریف: دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133; 125-133
48
Vahed Ghiasi (2018) Seismic response of buried pipes to microtunnelling method under earthquake loads SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING: Volume 113; 193-201
49
50
واحد قیاسی (1397) مقايسه ظرفيت باربري محوري شمع هاي استوانه اي، مخروطي و نيمه مخروطي در ماسه به روش اجزاي محدود مهندسی سازه و ساخت: pp. -. doi: 10.22065/jsce.2018.102011.1356; pp. -. doi: 10.22065
51
واحد قیاسی (1397) مطالعه ي عددي تاثير شرايط مقاومتي بستر و آب زيرزميني بر رفتار ديوار خاك مسلح ژئوسنتتيكي مهندسی عمران شریف: دوره 35.2، شماره 4.2 زمستان 1398 صفحه 141-148; دوره 35.2، شماره 4.2
52
واحد قیاسی (1396) بررسي پارامتريك ديوار خاك مسلح ژئوسنتتيكي قرار گرفته بر روي بستر تراكم پذير مهندسی عمران امیرکبیر: نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51 ،شماره 2 ،سال; نشریه مهندسی عمران ا
53
واحد قیاسی (1396) مطالعۀ عددي نشست پيهاي راديه- مركب منفصل با تأكيد بر تعريف جديدي از اين سيستمها با عنوان سيستم تركيبي مدل سازی در مهندسی: مجله مدلسازی در مهندسی سال شانزدهم، شماره 55 ،زمست; 235-245
54
Vahed Ghiasi (2016) Analyzing the causes of delay in development projects by fuzzy analysis International Journal of Quality & Reliability Management: 34; 1412-1430
55
Vahed Ghiasi (2014) Diaphragm Wall-Tunnel Interaction in Saturated Soil Electronic Journal of Geotechnical Engineering: Vol. 19 [2014], Bund. L; 2669-2678
56
Vahed Ghiasi (2013) Methods of Retrofitting the Foundation of Unreinforced Masonry Buildings Electronic Journal of Geotechnical Engineering: Vol. 18 [2013], Bund. Y; 5747-5758
57
Vahed Ghiasi (2012) Effects of Cement–Sodium Silicate System Grout on Tropical Organic Soils The Arabian Journal For Science And Engineering: December 2012, Volume 37, Issue 8, pp 2137–2148; 2137–2148
58
Vahed Ghiasi (2010) Construction Regulations along Metro Alignment AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES: Australian Journal of Basic and Applied Sciences, ; 5972-6009
مقاله ارائه‌شده
1
واحد قیاسی (1402) بررسي عوامل پايداري و دوام تونل در محيط سنگ و خاك چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، ایران، اراک
2
واحد قیاسی (1402) تاثير سطح آب زيرزميني پي هاي سطحي روي خاكهاي لاي هاي ريزدانه براي ارزيابي نشست هاي يكنواخت و تفاضلي پنجمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، ایران، تبریز
3
واحد قیاسی، داریوش دریایی، محمد رضا الیاسی (1402) بررسي تاثير افزودن نانومواد بر ويژگيهاي ژئوتكنيكي خاكهاي رسي در زيرساختهاي جادهاي پنجمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه ای، ایران، تبریز
4
واحد قیاسی (1402) امكان سنجي نمونه هاي ملات ژئوپليمري بر پايه پودر ضايعات ماسه شويي با استفاده از فيلر سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
5
واحد قیاسی (1402) ارزيابي نمونههاي بتن ژئوپليمري بر پايه ضايعات پسماند اكسيد آهن اصلاحشده سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تهران
6
Vahed Ghiasi (2022) Tunnel squeezing potential classification based on rock mechanics properties Global Conference on Geology and Earth Science (Online Event, Mexico, Mexico city
7
واحد قیاسی (1401) بررسي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر بستر سنگي هشتمین کنفرانش مکانیک سنگ ایران، ایران، شاهرود
8
Vahed Ghiasi (2022) Evaluation of Physical Models for Simulating Tunnel Lining Influenced By Fault Ruptures-An Overview 8th Iranian Rock Mechanics Conference, Iran, Shahrod
9
10
واحد قیاسی (1398) مروري بر روش هاي طراحي لرزه اي سدهاي خاكي وسنگريزه اي سومین همایش ملی پژوهش های نوین دانشگاهی در هنر، معماری و عمران، ایران، تهران
11
واحد قیاسی (1398) ارزيابي جديد پايداري ديناميكي سدهاي خاكي و سنگريزها ي چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
12
واحد قیاسی (1398) بررسي خا كهاي مسئله دار و ارائه راهكارهاي جديد بهساز ي چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
13
واحد قیاسی (1398) ژئوترمال و شيوههاي جديد بهره برداري از انرژي زمين گرماي ي چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ایران، تهران
14
واحد قیاسی (1397) ارزيابي كيفي انواع خرابي خطوط ريلي مترو ، مطالعه موردي: خطوط مترو تهران کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102)، ایران، تبریز
15
واحد قیاسی (1397) بررسي روش هاي مكانيزه و مدرن ارزيابي كيفي خطوط ريلي کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102)، ایران، تبریز
16
واحد قیاسی (1395) بررسي عددي اثر پارامتر طول شمع در نشست پيهاي راديه-شمع با استفاده از روش اجزاء محدود کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم، ایران، رشت
کتاب
1
Vahed Ghiasi (2023) Recycling Masks & Gloves from COVID-19 in Civil Engineering ISBN: 978-6206183457
سخنرانی
1
واحد قیاسی (1401) بررسي مچاله شوندگي و روش هاي كنترل و رفتارنگاري همگرايي تونل ها هشتمین کنفرانس ملی مکانیک سنگ ایران- دانشگاه صنعتی

دانشجویان

 • پيمان پوركرامت
  نام و نام خانوادگی: پیمان پورکرامت
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران
  رساله: ارزیابی عملکرد سازه های فولادی در معرض آتش سوزی پس از زلزله
 • اسماعيل موسي پور
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل موسی پور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی عمران
  رساله: اثر رفتار پس پانچ در مقاومت گسیختگی پیش رونده ساختمانهای دال تخت پس از زلزله
 • فرزاد حيدري
  نام و نام خانوادگی: فرزاد حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران
  پایان نامه: بررسی رفتارسنجی سد خاکی سنگریزه ای رودبار لرستان با استفاده تحلیل برگشتی
 • امين فرزان
  نام و نام خانوادگی: امین فرزان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه: بررسی رفتار دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک با در نظرگیری شرایط مختلف
 • مبين مرادي
  نام و نام خانوادگی: مبین مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه: بررسی عددی تغییر شکل در سیستم های فونداسیون رادیه-شمع
 • احسان سابوته
  نام و نام خانوادگی: احسان سابوته
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه: تحلیل عددی تاثیر تراکم پذیری خاک بر پاسخ تونل دایروی کم عمق تحت انفجار داخلی
 • ميثم حاج صفري
  نام و نام خانوادگی: میثم حاج صفری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه: بررسی عددی ظرفیت شمع ها با مقطع متغیر
 • مهدي كوشكي
  نام و نام خانوادگی: مهدی کوشکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران- ژئوتکنیک
  پایان نامه: بررسی فاصله بهینه در تونل دوقلو و تاثیر آن بر نشست خاک بالای تونل
 • مجيد فولادي
  نام و نام خانوادگی: مجید فولادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران_ گرایش ژئوتکنیک
  پایان نامه: بررسی تغییرمکان ساختمان مجاور گودبرداری و کنترل آن با دیوار دیافراگمی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • ریاست دانشگاه نهاوند (1399 - 1400)
 • ریاست دانشکده فنی و حرفه ای نهاوند (1395 - 1399)
 • مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر (1391 - 1395)
 • معاونت مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر (1391 - 1391)
بیشتر