05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه آماری راندمان میکروارگانیسم های چسبیده و معلق درتصفیه فاضلاب بخش جراحی بیمارستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هوازی، فاضلاب بیمارستانی، MBBR، SBR
سال 1394
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

فاضلاب بخش جراحی بیمارستان حاوی مقادیر بالای فرمالدئید است. سمیت فرمالدئید برای میکروارگانیسم ها سبب گردیده روش های بیولوژیکی هوازی برای تصفیه فرمالدئید کمتر مطالعه شود. در این تحقیق حذف فرمالدئید به روش هوازی مورد مطالعه قرار گرفته و راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک با راکتورهای ناپیوسته متوالی به وسیله متغیرهای مقدار COD حذف شده،,SVI MLVSS/MLSS MLVSS، مقدار COD ورودی به راکتورها، نسبت غذا به میکروارگانیسم و تعداد روزهای تماس میکروارگانیسم ها با آلاینده مقایسه شده است. در این بررسی، راندمان بدست آمده از راکتورهای ناپیوسته متوالی در تمام مراحل از راندمان راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک بیشتر بوده است. در این تحقیق با افزایش غلظت آلاینده ورودی، راندمان در هر دو راکتور کاهش یافت، به طوریکه در mg/L 2500COD= برای سیستم های MBBR و SBR راندمان های 47 و 62 درصد بدست آمد. در تحلیل تک متغیره t-test، تفاوت معنی داری بین میانگین متغیرهای MLVSS و مقدار COD حذف شده در دو سیستم بدست آمد و بر اساس test Hotelling's T2دو سیستم در تحلیل چند متغیره عملکرد متفاوتی نسبت به یکدیگر داشتند. بر اساس آنالیز فاکتورها برای هر دو سیستم دو فاکتور اصلی بدست آمد که اولی بیانگر کیفیت لجن و دومی معرف زمان ماند است