05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر فرآوری های مختلف پوسته گردو در حذف یونهای محلول کروم شش ظرفیتی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی، حذف کروم شش ظرفیتی، فلزات سنگین، خاکستر، کربن، پوسته گرو، پسابهای صنعتی
سال 1384
مجله بنا (انجمن مهندسی راه و ساختمان)
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

از آنجا که مواد زائد بیولوژیکی، ارزان قیمت بوده و در طبیعت فرا وان یافت می شود، جذب یون های محلول فلزات سنگین توسط این مواد می تواند روشی مناسب و ارزان جهت حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی باشد . بر همین اساس در این تحقیق، خاکستر و کربن تهیه شده از پوسته گردو به عنوان جاذب یون های محلول کروم شش ظرفیتی مورد بررسی و آزم ایش قرار گرفته است . طی آزمایشات انجام شده اثرات پ. هاش. محلول، غلظت اولیة کروم شش ظرفیتی در محلول و غلظت جاذب در محلول، بر میزان جذب کروم شش ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که جذب یون های محلول کروم شش ظرفیتی به میزان قابل توجه ی به پ . هاش. نهایی محلول و غلظت اولیة کروم شش ظرفیتی بستگی دارد. در شرایط بهینه که غلظت اولیة کروم شش ظرفیتی برابر 10 میلی گرم بر لیتر بود و پ . هاش. اولیة محلول بر روی 2 تنظیم شده بود، راندمان جذب کروم شش ظرفیتی با استفاده از 5/2 گرم بر لیتر کربن پوسته گرد و در حدود 63 %بدست آمد . همچنین با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید که جذب یون محلول کروم شش ظرفیتی توسط کربن های تهیه شده، از مدل ایزوترم لانگ مایر به خوبی تبعیت می کند