05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
فلوراید در منابع آب آشامیدنی ملایر و روشهای حذف آن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
آب آشامیدنی، روشهای حذف، فلوراید، آب زیرزمینی، شهر ملایر
سال 1387
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده

چکیده

غلظت یون فلوراید در آب های زیرزمینی بیش از بیست کشور توسعه یافته و در حال توسعه بیش از حد گزارش شده است. در حال حاضر تمام آب آشامیدنی شهر ملایر از منابع آب زیرزمینی شامل 21 حلقه چاه تامین می شود. در مورد غلظت یون فلوراید در منابع مختلف تامین آب آشامیدنی شهر ملایر، هیچگونه اطلاعات دقیق و مستندی وجود ندارد. غلظت بیش از حد مجاز فلوراید در آب های آشامیدنی باعث بروز عوارض جسمی متعددی در انسان ها از جمله فلورسیس دندان و فلورسیس استخوانی می گردد. تا به حال تکنولوژی های متعددی برای حذف فلوئور از آب آشامیدنی استفاده شده است اما هیچیک نتوانسته اند این معضل را بطور کامل برطرف نمایند. هدف از انجام این طرح پژوهشی، بررسی غلظت یون فلوراید در منابع آب آشامیدنی ملایر و روش های مختلف موجود جهت حذف فلوراید از آب، شرایط، مزایا و محدودیتهای هر یک از آنها است. برای دستیابی به این هدف، در طی دوره ای یک ساله در هر فصل، نمونه برداری از هر چاه انجام گرفت و غلظت یون فلوراید در نمونه ها در آزمایشگاه به روش اسپادنس اندازه گیری شد. داده های بدست آمده نشان می دهد که میانگین غلظت یون فلوراید در 21 حلقه چاه تامین کننده آب آشامیدنی شهر ملایر در طول سال در حدود 0/5 میلی گرم بر لیتر بوده است. غلظت بهینه یون محلول فلوراید در غ آب آشامیدنی به شرایط آب و هوایی منطقه و مقدار سرانه آب مصرفی بستگی دارد. بر اساس استاندارد آب ایران، مقدار بهینه غلظت یون فلوراید در ماه های سرد سال در حدود 1/7 میلی گرم بر لیتر و در ماه های گرم سال در حدود 0/6 میلی گرم بر لیتر است. لذا با توجه به نتایج بدست آمده، کمبود غلظت یون محلول فلوراید در آب آشامیدنی شهر ملایر در ماه های سرد سال در حدود 1/2 میلی گرم بر لیتر و در ماه های گرم سال در حدود 0/1 گرم بر لیتر است. بنابراین تنظیم غلظت یون محلول فلوراید در آب آشامیدنی شهر ملایر در حد استاندارد و با استفاده از روش های دیگر جهت تامین فلوراید مورد نیاز بدن (نظیر خورانیدن قطره فلوراید به کودکان) ضرورت دارد. همچنین با بررسی گزارشات مربوط به روش های مختلف حذف فلوراید از آب مشخص گردید که بیشترین راندمان حذف فلوراید از آب مربوط به روش اسمز معکوس است ودر مجموع می توان گفت چنانچه محدودیت هزینه ای نباشد بهترین روش خواهد بود.