05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تغییرات و پیش بینی مشخصه های فصل بارش در غرب ایران با استفاده از داده های گردش عمومی جو
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پیش بینی بارش، گردش عمومی جو، مدلLARS-WG ، غرب ایران
سال 1395
پژوهشگران امیر حسین سیاح زاده(استاد راهنما)

چکیده

بارش تغییر پذیرترین پارامتر جوی است که زمان و فصل آن هم دچار تغییر می گردد. شناخت دقیق سازوکار و نحوه تغییرات فصل بارندگی اهمیت بسیار دارد. در این راستا، مطالعه فصل بارندگی درغرب کشور اجتناب ناپذیر است شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از اینرو، از مولدهای هواشناسی برای ریز مقیاس کردن استفاده می شود. با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی و مولدهای هواشناسی، می توان اقلیم منطقه را شبیه سازی نمود. در این پژوهش، داده های خروجی مدل گردش عمومی جو ECHO-G با سناریوی A1 توسط مدل LARS-WG در غرب کشور (استان های همدان، کرمانشاه، کردستان، زنجان و اراک) ریز مقیاس شد. نتایج حاصل از آن در ایستگاه های سینوپتیک همدان، کرمانشاه، زنجان و اراک در دوره پایه 2010-1984 و در ایستگاه سینوپتیک کردستان در دوره پایه 2010-1987 و دوره آینده 2039-2015 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل با دقت نسبتا خوبی داده ها را شبیه سازی می کند. و داده های مشاهداتی و پیش بینی دارای روندکاهشی و افزایش بوده ولی در کل فاقد روند معنی داری می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، به نظر می رسد فصل بارندگی در دهه های اخیر دیرتر آغاز می شود و زود تر به پایان می رسد. وطول دوره بارش و همچنین مجموع بارش سالانه نیز کاهش یافته است. و مقادیر آغاز و خاتمه بارش تغیرات محسوسی نداشته است