03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اعمال پوشش نانوساختارهیدروکسی آپاتیت-نقره برروی سطح آلیاژ Ti6Al4Vبا استفاده ازفرایندرسوب دهی الکتروشیمیایی و بررسی خواص زیستی و خوردگی آن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوشش نانوساختار، هیدروکسی آپاتیت-نقره، Ti6Al4V، زیست سازگاری، مقاومت به خوردگی
سال 1400
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

آلیاژTi6Al4V کاربرد پزشکی فراوانی دارد، اما یکی از مشکلات آن، خواص زیست سازگاری و مقاومت به خوردگی کم است که کاربردهای پزشکی آن را محدود می سازد. به همین منظور، برای اصلاح سطح و بهبود خواص زیستی، پوشش بیوسرامیک زیست سازگار و مقاوم به خوردگی بر روی آن اعمال می شود. هیدروکسی آپاتیتیک سرامیک زیست فعال است که قادر به پیوند مستقیم با استخوان انسانبوده و ماده معدنی اصلی استخوان و دندان است و هنگامی که در بدن استفاده می شود، غیر التهابی بوده و باعث واکنش های بیماری زا نمی شود.از طرفی حضور نقره در ساختار پوشش هیدروکسی آپاتیت-نقره باعث افزایش چشم گیر زیست سازگاریو مقاومت به خوردگی آلیاژهای تیتانیوم می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ایجاد پوششی ضخیم با خاصیت زیست سازگاری بالا و مقاوم در برابر خوردگی در محیط بدن بر روی سطح آلیاژTi6Al4V است. بنابراین در این مقاله، با استفاده از فرایند رسوب دهی الکتروشیمیایی، پوشش هیدروکسی آپاتیت-نقره به عنوان لایه ی محافظتی بر روی آلیاژ Ti6Al4V اعمال شد. رفتار فازی، ساختاری و مورفولوژی پوشش به ترتیببا استفاده از دستگاه هایGIXRD، FTIR و FE-SEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رفتار خوردگی نمونه ی پوشش داده شده و نمونه ی بدون پوشش در دو زمان مختلف 1 و 24 ساعت با غوطه وری در داخل محیط شبیه ساز بدن توسط تست امپدانس الکتروشیمیایی مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی ها نشان دادند که پوشش HA-Agمقاومت به خوردگی زیرلایه تیتانیومی را در محیط شبیه سازی بدن به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. نتایج آنالیزMTT،بیانگر رفتار ضد باکتری همرا ه با قابلیت زیست سازگاری مناسب و سمیت پایین پوشش HA-Agاست.