03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود مقاومت به خوردگی زیر لایه فولادی St14 بوسیله اعمال پوشش نانوساختار اکسید تیتانیوم- سریم با استفاده از فرایند سل- ژ ل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فولاد، پوشش نانو ساختار، اکسید تیتانیوم سریم، رفتار خوردگی، سل ژل.
سال 1400
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

امروزه پوششهای خود ترمیم شونده سرامیکی حاوی عوامل خود ترمیم شونده به دلیل دارا بودن چسبندگی و قابلیت ترمیم شوندگی خوب یکی از متداول ترین شیوهها جهت ترمیم و حفاظت در برابر خوردگی زیرلایههای فلزی همانند فولادها و آلیاژهای آنها، آلومینیوم های آلیاژی و غیره هستند. در این مقاله پوشش نانوساختار اکسید تیتانیوم حاوی عامل خود ترمیم شونده سریم با استفاده از فرایند سل ژل و روش غوطه وری بر روی سطح زیرلایه فولاد St14 اعمال شده، سپس رفتار فازی، ساختار و مورفولوژی و همچنین رفتار خوردگی پوشش به ترتیب با استفاده از طیف سنجی اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) FE-SEM ( و آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون در 5/3درصد نمک طعام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر ایجاد یک پوشش محلول همگن، یکنواخت، همراه با قابلیت خودترمیم شوندگی و ایجاد لایه رویین در محیط 3.5 درصد NaClبعد از گذشت 96 ساعت غوطه وری است.