03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه پوشش های ضدبازتاب تک لایه، چندلایه و کامپوزیتی سیلیکا- تیتانیا تهیه شده به روش سل-ژل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش ضدبازتاب، شیشه محافظ دریافت کننده خورشیدی، سیلیکا، تیتانیا، چندلایه، کامپوزیت، سل-ژل.
سال 1394
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

یکی از روش های افزایشبازدهی جمع کننده های خورشیدی در نیروگاه های حرارتی ایجاد پوشش هایضد بازتاب بر سطح شیشه های محافظ دریافت کننده هایخورشیدی می باشد. در پژوهش حاضر،پوشش های تک لایه، دو لایه، چندلایه و کامپوزیت سیلیکا و تیتانیا تهیه شده به روش سل-ژل بر سطح شیشه به منظور کاربرد ضدبازتابی بررسی گردید.برایبررسی پوشش ها از طیف نگاری عبور(UV-VIS)، مادون قرمز(FT-IR)و میکروسکوپ الکترونی روبشی(FE-SEM)استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد، پوشش ها به روش سل-ژل به خوبی بر سطح شیشه تشکیل شده اند.هرچندپوشش های کامپوزیت عبور نور بالایی نداشتند، اما پوشش های سیلیکا، سه لایه سیلیکا-تیتانیا-سیلیکاو شش لایه تیتانیا- سیلیکا-تیتانیا-سیلیکا-تیتانیا- سیلیکا بیشینه عبوری در حد 99% که تقریبا 8% بیشتر از شیشه بدون پوشش است،از خود نشان دادند. به کارگیریپوشش ها با ضرایب شکستمناسبوقرارگیری مطلوب لایه ها بر سطح شیشه علت افزایش میزان عبور است. استفاده از این پوشش های ضدبازتاب اقتصادی در نیروگاه های خورشیدی، کمک شایانی در جهت تولید برق بیشتر خواهد کرد.