03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود رفتار خوردگی آلومینیوم 2024 بوسیله اعمال پوشش هیبریدی نانوساختار کامپوزیتی تیتانیا- آلومینا - بنزوتریازول با روش سل -ژل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش نانوساختار کامپوزیتی تیتانیا-آلومینا، فرایند سل ژل، بنزوتریازول، آلومینیوم 2024، رفتار خوردگی
سال 1395
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

در تحقیق حاضر پوشش نانو ساختار کامپوزیتی پایه سرامیکی تیتانیا- آلومینا با درصدهای مختلف بنزوتریازول شامل 2/1، 6/3، 8/4، توسط فرایند سل- ژل سنتز و سپس توسط تکنیک غوطه وری بر روی سطح آلومینیوم 2024 اعمال گردید. رفتار فازی، ساختاری و مورفولوژی سطح بوسیله XRD، FESEM، AFM و رفتار خوردگی، در محلول حاوی 5/3 درصد نمک طعام، توسط ازمون پلاریزاسیون و طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار بیشینه ی بازدارندگی در غلظت 6/3 درصد بنزوتریازول می­باشدکه با افزودن این مقدار بازدارنده به محلول، شدت جریان خوردگی از mA 006797/0 بهmA 002523/0 کاهش می­یابد. این کاهش نرخ خوردگی بیانگر بازده 67 درصد است. همچنین نتایج یکنواختی و همگنی پوشش و افزایش مقاومت به خوردگی آلومینیوم را، بدلیل رها شدن ممانعت­کننده­های بنزوتریازول، بخصوص در غلظت بهینه 6/3 درصد بنزوتریازول، نشان داد.