03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود رفتار خوردگی آلومینیوم 2024 بوسیله اعمال پوشش خود ترمیم شونده توابعی نانوکامپوزیت تیتانیا- آلومینا- بنزوتریازول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پوشش توابعی، نانوکامپوزیت تیتانیا- آلومینا– بنزوتریازول، سل-ژل، رفتار خوردگی.
سال 1397
مجله علوم و مهندسی خوردگی
پژوهشگران علی شانقی

چکیده

امروزه پوشش های نانوکامپوزیت خود ترمیم شونده راه حل مناسبی برای حفاظت در برابر خوردگی زمینه های آلومینیومی هستند. در این پژوهش پوشش توابعی پایه سرامیکی تیتانیا - آلومینا- بنزوتریازول توسط فرآیند سل- ژل و روش غوطه وری و با استفاده از پیش ماده های آلکوکسیدی تترا بوتیل ارتوتیتانات و آلومینیوم تری سک بوتیلات به همراه ممانعت کننده بنزوتریازول با درصدهای مختلف و به صورت توابعی بر روی سطح آلومینیوم2024 اعمال گردیده است. سپس خواص فازی، ساختاری و مورفولوژی به ترتیب با استفاده از GIXRD، FESEM، AFM و EDS مورد بررسی قرار گرفته، همچنین رفتار خوردگی و خواص خودترمیم شوندگی پوشش توسط آزمون های امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون در محلول 5/3 درصد کلرید سدیم بررسی شده است. نتایج بیانگر تشکیل پوشش های تیتانیا، تیتانیا- آلومینا، تیتانیا- آلومینا-بنزوتریازول و توابعی به ترتیب با اندازه دانه های 28، 18، 23 و 20 نانومتر است که پوشش توابعی با جریان خوردگی6-10×19 میلی آمپر بر سانتیمتر مربع و مقاومت 174286 اهم در سانتیمتر مربع در مقایسه با پوشش های تیتانیا، تیتانیا- آلومینا و تیتانیا-آلومینا-بنزوتریازول که به ترتیب دارای مقاومت های 18937، 108469، 95762 اهم در سانتیمتر مربع می باشند، دارای بیشترین مقاومت به خوردگی همراه با نشان دادن رفتار خودترمیم شوندگی است.