03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اعمال پوشش هیبریدی نانوساختار پایه سرامیکی- ممانعت کننده بوسیله فرایند سل- ژل و بررسی رفتار خوردگی آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پوشش نانوساختار، ممانعت کننده، سل- ژل، خوردگی، پوشش خود ترمیم کننده
سال 1393
پژوهشگران علی شانقی(استاد راهنما)

چکیده

امروزه پوشش نانو ساختار اکسید آلومینیوم به دلیل دارا بودن مقاومت به خوردگی و سایش عالی کاربرد وسیعی در صنایع یافته است. روش های مختلفی برای اعمال نانوپوشش ها وجود دارد همانند فرایند CVD، PVD، سل-ژل و ... . در این میان روش سل-ژل به دلیل در بر داشتن مزایایی همانند سهولت کارایی، همگنی و یکنواختی بالای ترکیب شیمیایی از جایگاه ویژه ای در صنعت پوشش دهی برخوردار می باشد. بنابراین در این پایان نامه پوشش آلومینا حاوی مخازن نگهدارنده با غلظت های مختلف ممانعت کننده بنزوتریازول، به مقادیر 8/1، 6/3 و 4/5 درصد، بوسیله روش سل-ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی زیر لایه آلومینیومی اعمال شده، سپس خواص فازی، ساختاری و مورفولوژی پوشش به ترتیب بوسیلهXRD ،GIXRD ،SEM و FESEM ارزیابی گردیده است. خواص خوردگی پوشش نیز در محلول 5/3%NaCl بوسیله روش های الکتروشیمیایی همانند پلاریزاسیون تافلی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مطابق استاندارد ASTM G59 ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی و یکنواختی پوشش بخصوص در غلظت بهینه 6/3 درصد بنزوتریازول می باشد. همچنین طبق نتایج حاصل از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی با افزایش درصد بنزوتریازول از 8/1 به 6/3 و 4/5 درصد، مخصوصا در غلظت بهینه 6/3 درصد بنزوتریازول مقدار، مقاومت پوشش به دلیل افزایش مقدار عوامل واکنش دهنده آزاد شده در نواقص سطحی، درصد نواقص سطحی و مراکز تبادل الکترون ما بین زیرلایه آلومینیومی و محلول الکترولیت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.