03 خرداد 1403
علي شانقي

علی شانقی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی موادخوردگی
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت کامپوزیت Al-B4C به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی اثر تغییر پارامترهای مقدار و اندازه دانه ذرات تقویت کننده بر روی خواص مکانیکی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آلیاژسازی مکانیکی ، کامپوزیت زمینه فلزی، Al-B4C، ریز ساختار.
سال 1392
پژوهشگران علی شانقی(استاد راهنما)

چکیده

روش آلیاژسازی مکانیکی و متالورژی پودر یکی از روش های موفق در تولید پودر های نانو کامپوزیتی با زمینه فلزی می باشد. در تحقیق حاضر پودر های میکرونی Al و B4C با استفاده از آسیاب ماهواره ای با انرژی بالا به مدت 20 ساعت و با نسبت وزنی گلوله به پودر 15:1 به منظور خردایش، ریز شدن ساختار و توزیع یکنواخت ذرات B4C در زمینه فلزی آسیاب شدند. با افزایش زمان آسیاب بررسی ریزساختار و کرنش شبکه ای با آنالیز های پراش اشعه ایکس(XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام شد. در ادامه به منظور دستیابی به قطعات چگال بر روی پودر های کامپوزیتی فرآیند پرس گرم صورت گرفت. آزمایش سختی سنجی و تعیین دانسیته قطعات حاصل از فرآیند پرس گرم انجام شد. نتایج آزمایشات نشان دادند که با گذشت 20 ساعت از زمان آسیاب پودر های نانو کامپوزیتی با توزیع مناسب ذرات B4C در زمینه آلومینیمی ایجاد شده اند. با افزایش زمان آسیاب و میزان فاز تقویت کننده، کرنش شبکه به میزان 5/44 تا 6/61 در صد افزایش و میانگین اندازه کریستالیت های فاز آلومینیمی به میزان 44-33 نانومتر کاهش یافته و افزایش میزان فاز تقویت کننده سبب افزایش سرعت فرآیند آسیا کاری شده است. همچنین مشخص شد فرآیند پرس گرم فرآیندی مناسب برای تولید مواد چگال از پودر های کامپوزیتی می باشد