05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و برخی صفات فیزیولوژیک کرچک
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تنش های محیطی، پرولین،کرچک ، کلروفیل، کاروتنوئید
سال 1394
پژوهشگران مجید رستمی(استاد راهنما) ، بهروز محمد پرست(استاد مشاور)

چکیده

کرچک گیاهی روغنی و دارویی که مواد موثره آن از با ارزش ترین مواد مسهل وملین در پزشکی محسوب میشود. به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر واکنش جوانه زنی، و برخی صفات فیزیولوزیک گیاه کرچک درسطوح مختلف شوری آزمایشی در قالب طرح کاملا"تصادفی و با چهار تکرار در آزمایشگاه دانشگاه ملایر انجام گرفت. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح مختلف شوری معادل 0، 5 ،10 ، 15 و20 (دسی زیمنس بر متر) که با اضافه کردن نمک کلرید سدیم بدست آمدند. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، میزان یکنواختی جوانه زنی، طول ریشه چه ، طول ساقه چه، وزن خشک و وزن تر ریشه وساقه، میزان رنگیزه های فتوسنتزی ، میزان قندهای محلول و نا محلول و میزان سنتز پرولین بود. نتایج حاصله نشان داد که درصد جوانه زنی وسرعت جوانه زنی با افزایش میزان شوری به صورت معنی داری کاهش یافت، بطوری که حدود 96% بذور در آب مقطر جوانه زدند ولی این میزان در شوری 15 دسی زیمنس بر متر به حدود 40% کاهش پیدا کرد، و در شوری20 دسی زیمنس به صفر رسید. هم چنین با افزایش شوری سرعت جوانه زنی به صورت خطی کاهش پیدا کرد و در شوری 20 دسی زیمنس بر متر به صفر رسید. با افزایش سطح شوری مقدار طول ریشه ، طول ساقه ، وزن خشک و وزن تر ریشه وساقه، میزان کلروفیل a ، میزان کلروفیل b ، میزان کلروفیل کل ومقدار کاروتنوئیدها کاهش یافت ، ولی مقدار پرولین در ساقه و ریشه افزایش یافت. براساس نتایج بدست آمده گیاه کرچک از لحاظ مقاومت به شوری در مرحله جوانه زنی تحمل نسبتا خوبی دارد با این حال به نظر می رسد نیاز به آزمایشهای تکمیلی برای تعیین توان استقرار این گیاه در شرایط تنش شوری ضروری باشد.