05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کادمیوم بر برخی خصوصیات فنولوژیکی و فیزیولوژیکی گونه های خلر، یولاف و چچم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، کادمیوم، بذر، خلر، چچم، یولاف
سال 1394
پژوهشگران داود اخضری(استاد راهنما) ، بهروز محمد پرست(استاد مشاور)

چکیده

این تحقیق در مورد تأثیر تنش فلز سنگین کادمیوم بر رشد گیاهان مرتعی چچم (Lolium temulentum)، یولاف (Avena fatua) و خلر (Lathyrus sativus) انجام شده است. در این تحقیق خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد این گیاهان بررسی شده است. بذرها از گیاهان بومی محل تهیه شدند و آزمایش در سطح تیمارهای کادمیوم با غلظت 0 ، 2 ، 4 و 6 میکرو مولار نیترات کادمیوم انجام گرفته است. فاکتورهای مورد اندازه گیری شامل ارتفاع ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، طول ریشه، نسبت وزن ریشه به ساقه، کلروفیل، قندهای محلول وپروتئین گیاهان مذکور بودند. این فاکتورها با افزایش غلظت کادمیوم کاهش یافتند. بطور کلی فاکتور انتقال فلز سنگین در گیاه (TF) و شاخص مقاومت گیاه (TI) با افزایش غلظت کادمیوم کاهش یافتند. بیشترین مقدار TF و TIدر بین گیاهان مورد مطالعه در غلظت های مختلف کادمیوم، به ترتیب در چچم، خلر و یولاف بود. در این تحقیق فاکتور غلظت عنصر سنگین کادمیوم در ریشه (RCF) در سطوح مختلف کادمیوم بالاتر از یک بود. نتایج نشان داد که چچم توانایی زیادی در استخراج فلز سنگین کادمیوم دارد. در حالی که یولاف وخلر نشان دادند پتانسیل بالایی در تثبیت فلز سنگین کادمیوم در خاک های آلوده را دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار کلروفیل ها و قندهای محلول در گیاهان مورد مطالعه در غلظت های پایین تر کادمیوم به طور معنی داری بالاتر از آن هایی بودند که تحت تنش غلظت های بالاتر کادمیوم قرار داشتند.