05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر نوع و دفعات کاربرد کودهای نیتروژنه بر عملکرد و درصد نیتروژن دانه دو رقم ذرت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اوره، تقسیط کود، عملکرد، نیترات آمونیوم
سال 1393
مجله پژوهش و سازندگی
پژوهشگران مجید رستمی ، بهروز محمد پرست

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نوع کود نیتروژنه و همچنین تعداد دفعات کاربرد نیتروژن بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد نیتروژن دانه دو رقم ذرت آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در تابستان سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه لرستان اجرا شد. در این آزمایش کرت اصلی شامل 7 تیمار کود نیتروژن و کرت فرعی شامل دو رقم هیبرید ذرت بود. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش مصرف نیتروژن و بدون توجه به نوع نیتروژن مصرفی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک هر دو رقم افزایش یافت. به طور کلی در هر دو رقم ذرت کاربرد کود اوره در مقایسه با کود نیترات آمونیوم تاثیر مثبت بیشتری بر عملکرد دانه داشت. تقسیط هر دو نوع کود نیتروژن نیز باعث افزایش عملکرد دانه ارقام ذرت شد ولی این تاثیر مثبت برای رقم دیررس بیشتر بود. نتایج نشان داد که در هر دو رقم ذرت کاربرد کود اوره در دو نوبت در مقایسه با تقسیط و کاربرد کود نیترات آمونیوم اثرات مثبت بیشتری بر عملکرد دانه در هر دو رقم ذرت داشت.