05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی غلظتهای مختلف سولفات مس بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در (PeganumharmalaL.) گیاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مس، کلروفیل، کارتنوئید، ارتفاع.اسپند
سال 1394
پژوهشگران بهروز محمد پرست

چکیده

سیستمهای دفاعی متعددی در فائق آمدن گیاهان به شرایط تنشزا با یکدیگر همکاری مینمایند. یکی از این تنشها آلودگی محیط رشد گیاهان به فلزات سنگین است. و به همین دلیل مطالعه روشها و راهکارهای احیا و اصلاح خاکهای آلوده یکی از تصمیمات مهم مدیریتی است. این پژوهش با هدف بررسی اثر غلظتهای مختلف مس بر صفات فیزیولوژیکی و پرداخته شده (Peganumharmala L.) کارتنوئید، کلروفیل کل و ارتفاع) گونه گیاهی اسپند ،b،a مورفولوژیکی( کلروفیل است. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه آموزشی تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی و ،150 ، محیط زیست دانشگاه ملایر انجام شد. پس از کاشت گیاهان با شرایط یکسان، تیمارهایی با غلظتهای متفاوت ( 0 اعمال گردید. پس از دوره اعمال تیماردهی ،CuSo4.5H2O 300 و 600 میلیگرم در لیتر) از فلز سنگین مس به صورت Arnoon کارتنوئید و کلروفیل کل از روش ،b ،a گیاهان برای انجام آزمایشگاهی برداشت شدند. برای اندازهگیری کلروفیل کلروفیل کل و کارتنوئید به طور چشمگیری با افزایش مس کاهش یافته و ،b ،a استفاده شد. نتایج نشان داد که غلظت کلروفیل بیشترین و کمترین به ترتیب، برای سطوح 150 و 600 میلیگرم در لیتر به دست آمده است. همچنین افزایش غلظت مس باعث کاهش طول ساقه گیاه مورد بررسی شد و بیشترین و کمترین به ترتیب، برای سطوح صفر(شاهد) و 600 میلیگرم در لیتر بدست آمد.این نتایج نشان میدهد گیاه اسپند نسبت به غلظتهای بالای مس مقاوم است. و میتوان آن را برای گیاه- پالایی مس معرفی کرد.