05 مهر 1400
بهروز محمد پرست

بهروز محمد پرست

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-یبوتکنولوژی گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮ ﻛﻠﻴﺪی ﻟﻜﻮﻟﻲ ژن رﻣﺰ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﺎز درﮔﻴﺎ هداروﻳﻲ Psoralea corylifolia
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژن ﺳﻨﺘﺘﺎز ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ Psoralea corylifolia
سال 1392
مجله ژنتیک نوین
پژوهشگران بهروز محمد پرست

چکیده

ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ دارد Psoralea corylifolia ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎه وﺟﻮد .ﺟﻨﺒﻪ از ﻫﺎی ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آن ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن، رﻳﻪ و ﺳﻴﻨﻪ اﺷﺎرهﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ داروﻳﻲ ﺳﻮروﻟﻴﻦ، ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ژن رﻣﺰﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﺪی ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﺎز ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﮔﺮﻓﺖ Psoralea corylifolia ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار . ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻃﻮل ژن . ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ 1237 bp آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﺪی ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ژن ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸ ﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ژنﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزی درﺻﺪ93ﺷﺪه ﺑﺎ ژن ﺳﻮروﻟﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﺎز ﻣﻮﺟﻮد در . ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داﺷﺖ Ammi magus ﮔﻴﺎه