07 اسفند 1402
احسان تركاشوند

احسان ترکاشوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
تلفن: 08132355348
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام) (1386 - 1391)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
احسان ترکاشوند (1402) شاخصه هاي سياسي تمدن نوين اسلامي از ديدگاه شهيدمطهري پژوهشنامه انقلاب اسلامی: 46; 133- 151
3
4
سید مرتضی هنرمند، جمال سروش، احسان ترکاشوند (1401) بررسي صعوبت حسن فاعلي در فعل اخلاقي حکمت اسلامی: 9; 155-173
5
جمال سروش، احسان ترکاشوند (1401) بررسي بعد ادراكي عقل عملي در حكمت متعاليه پژوهش های فلسفی: 38; 341-361
6
احسان ترکاشوند (1401) كاركرد دين در بهداشت رواني انسان بصیرت و تربیت اسلامی: 59; 155-176
7
جمال سروش، احسان ترکاشوند (1400) نقد و بررسي مراتب علم الهي از نظر صدرالمتألهين معرفت فلسفی: 74; 91-104
8
9
احسان ترکاشوند (1400) حقانيت و عدم تحريف قرآن در بيان مستشرقان نشریه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت: 7; 107-127
10
11
سید مرتضی هنرمند، احسان ترکاشوند (1399) تحليل و بررسي كنترل جمعيت از منظر اخلاق كاربردي معرفت اخلاقی: 28; 83-100
12
13
14
احسان ترکاشوند (1399) نقد و بررسي تطبيقي ديدگاههاي موافق و مخالف كنترل جمعيت پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده: 19; 94-73
15
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1398) بررسي مصرف و پس انداز در سبك زندگي اسالمي مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی: 14; 79-112
16
17
18
احسان ترکاشوند (1396) جستاري در ماهيت انشاء در نظريۀ انتخاب سیاست: 47; 57-77
19
20
21
22
23
مقاله ارائه‌شده
1
سید مرتضی هنرمند، احسان ترکاشوند (1400) تحليل و بررسي كنترل جمعيت از منظر اخلاق كاربردي کنگره بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی ازمنظر قرآن و حدیث، ایران¡ قم
2
احسان ترکاشوند (1400) اهداف قانونگذار از مجازات با تكيه بر قوانين كيفري و آموزه هاي ديني هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی، گرجستان¡ گرجستان
3
احسان ترکاشوند (1396) نقد و بررسي نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون با محوريت كرامت انساني در فلسفه اسلامي اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم، ایران¡ ملایر
4
احسان ترکاشوند (1396) بررسي تأثير اعتقاد به معاد بر امنيت اجتماعي با تكيه بر تفسير الميزان و تفسير موضوعي آيت الله جوادي آملي اولین همایش ملی سلامت جسم و روح در قرآن و علوم، ایران¡ ملایر
5
احسان ترکاشوند (1395) مباني و اصول اخلاق حرفه اي با تكيه بر نظريه غايت گرايانه ي اخلاق از نظر اسلام اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در نظام های آموزشی، ایران¡ ملایر
6
احسان ترکاشوند (1394) دستيابي به سبك سندگي اخلاقي در جامعه اسالمي معاصز دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی، ایران¡ اردبیل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
احسان ترکاشوند، محمد پیری (1399) اثر سبك زندگي اسلامي بر نگرش اقتصادي(مصرف- پس انداز) دانشجويان دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
احسان ترکاشوند، جمال سروش (1393) بررسي تاثير اعتقاد به معاد در سبك زندگي اسلامي
13
14
15
16
احسان ترکاشوند، جمال سروش (1392) انسان كامل از منظر شهيدمطهري، قرآن و روايات
کتاب
1
احسان ترکاشوند (1395) بررسي تطبيقي حقيقت عالم برزخ از ديدگاه عقل و نقل شابک:9789644119910