01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی و کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی خودکار یادگیر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ترافیک شهر همدان، چراغ های راهنمایی هوشمند، یادگیری تقویتی و الگوریتم خودکار یادگیر، هوش مصنوعی.
سال 1400
مجله مطالعات مدیریت ترافیک
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

زمینه و هدف: کنترل تقاطع ها با استفاده از چراغ های راهنمایی به روش بهینه شده، کار بسیار دشواری است. سیستم کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با استفاده از فناوری های راهنمایی و رانندگی همراه با هوش مصنوعی با تصمیم گیری مناسب مشکلات ترافیکی مانند ازدحام را برطرف می کند. روش های یادگیری تقویتی به ویژه الگوریتم خودکار یادگیر می توانند فقط با دریافت سیگنال از محیط تصمیم بگیرند. هدف این مقاله، ارائه برخی از روش های مبتنی بر الگوریتم خودکار را برای پیش بینی و کنترل چراغ راهنمایی هوشمند با استفاده از انواع الگوریتم های خودکار از جمله روش های ساکن و متغیر است. روش: روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، شبیه سازی- مشاهده ای است. تکنیک و روش مورد استفاده در این پژوهش، استفاده ترکیبی از روش الگوریتم خودکار یادگیر است. جهت این کار، ترافیک بر روی چهارراه های منطقه یک در شهر همدان، بررسی و از آن داد هها جهت ارزیابی و نتایج بهره گرفته شد یافته ها: آزمایشها نشان داد که الگوریتم خودکار دارای ساختار متغیر در اکثر موارد بهتر از الگوریتم خودکارهای دیگر عمل می کند و درنهایت روش پیشنهادی با الگوریتم های مختلف قابل مقایسه است و توانایی بهبود ترافیک در شهر را دارا است. نتیجه گیری: روش پیشنهادی برای هر چراغ راهنمایی، سیکل بعدی را پی شبینی کرده است که در این حالت، چهارراه، با کمترین ترافیک موجود مواجه خواهد شد، این سیکل بلادرنگ بوده و ممکن است در دوره بعدی، توالی آن تغییر پیدا کند و به سمت بهینه سازی الگوریتم خودکار عمل کند، سامانه اجراشده، ب هطوری عمل م یکند که با مرور زمان و با یادگیری بیشتر، آموزش دیده و کامل تر و با دقت بیشتری عمل می کند.