01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین عوامل و مولفه های بازاریابی کل نگر در بخش خدمات مخابراتی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی کل نگر، خدمات مخابراتی، تحلیل تم
سال 1401
مجله ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

چکیده در سالهای اخیر، صنعت خدمات مخابراتی ایران علیرغم رشد سریع، با ورود اپراتورهای مختلف، فضای جدیدی به خود دیده و تغییرات عمدهای را تجربه میکند. در چنین بازار رقابتی، استفاده از شیوه های سنتی و ناکارآمد بازاریابی دیگر جوابگوی سطح رقابت نیست و شرکتها جهت حفظ و ارتقاء جایگاه خود، به ناچار باید به سمت رویکردهای نوین بازاریابی روی آورند. یکی از رویکردهای جامع و مؤثر بازاریابی که در سالهای اخیر رواج بیشتری یافته است، بازاریابی کل نگر میباشد. در این رویکرد همه چیز مهم است و مدیران بازاریابی تمام جوانب را در قالب مدلی واحد تجمیع کرده و هماهنگی مناسبی در ابزارهای مختلف بازاریابی ایجاد میکنند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل و مولفههای بازاریابی کل نگر در بخش خدمات مخابراتی انجام شده است. رویکرد این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نظر روش انجام، کیفی، میباشد. جهت شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی کل نگر در بخش خدمات مخابراتی از روش تحلیل تم استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و مشاورین برجسته حوزه های مدیریت بازاریابی و همچنین مدیران ارشد شرکتهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی است. نمونه گیری با روش هدفمند و گردآوری داده ها با انجام 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها، با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم اصلی در قالب 130 کد مرتبط با 43 مفهوم، 19 تم فرعی و 5 تم اصلی شناسایی گردید. بر اساس یافته های این پژوهش بازاریابی کل نگر در بخش خدمات مخابراتی ایران متأثر از مجموعهای از عوامل علّی، محرک و الزامات خاص میباشد. با توجه به این عوامل و در صورت فراهم شدن شرایط مورد نیاز ، لازم است که ارائه دهندگان خدمات مخابراتی استراتژیهای مناسب و موثری را برای تحقق بازاریابی کل نگر تدوین نمایند تا از پیامدها و نتایج این رویکرد نوین و جامع بهره مند شوند.