01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین پیشایندهای ایجاد کننده اعتبار برند یک مکان (مورد مطالعه شهر باستانی همدان)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
برند شهری، اعتبار برند، شهر همدان
سال 1399
پژوهشگران حسین حاجی بابایی(استاد راهنما)

چکیده

در جامعه امروز ایجاد و حفظ برند شهری یکی از نکات اساسی است که مد نظر مدیران شهری قرار گرفته و موضوعی است که موفقیت در آن می تواند ضمن زنده نگه داشتن شهرها، رفاه، رونق و سعادت ساکنان را به ارمغان آورد. هدف از این پژوهش تدوین پیشایندهای ایجاد کننده اعتبار برند یک مکان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است. در بخش کیفی تحقیق، جامعه آماری تمامی خبرگان و متخصصان حوزه منابع انسانی و کارشناسان و مدیران با سابقه حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات انتخاب شده و جامعه آماری تحقیق در بخش کمی نیز تعداد 300 نفر هستند. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از قواعد نمونه گیری در تکنیک گرندد تئوری استفاده شده است و تعداد 7 نفر و بر اساس تخصص در حوزه منابع انسانی و مدیریت انتخاب شدند روش نمونه گیری در این بخش نمونه گیری گلوله برفی بوده است. در بخش کمی برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شده است که تعداد نمونه لازم برابر با 169 نفر شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از تکنیک های آماری کیفی و کمی مدل سازی معادلات ساختاری، شامل آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مؤثر در مدل ایجاد اعتبار برند شهر همدان به ترتیب رتبه و اولویت، شامل: پیش نیاز زیرساخت ها، مشارکت شهروندان، پیوند اجتماعی، تجسم و تصویر شهر، جذابیت شهری، مکان پایدار، دلبستگی به مکان می باشد.