01 تیر 1403
حسين حاجي بابايي

حسین حاجی بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی قصد خرید در نسل زد
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نسل زد، قصد خرید، مسئولیت اجتماعی شرکت، درگیری با برند، وفاداری، رضایت
سال 1403
مجله صنعت لاستیک ایران
پژوهشگران حسین حاجی بابایی

چکیده

در بین نسل های حال حاضر جهان، نسل زد که بهتازگی دارای قدرت خرید شده اند، سهم بسیار بزرگی از مصرف کاالها و خدمات را به خود اختصاص داده است و به دلیل افزایش فزاینده قدرت خرید، در مرکز توجه قرار گرفتهاند. اما با وجودی که این نسل، تاثیرگذارترین گروه مصرف کنندگان در جهان می که این نسل، تاثیرگذارترین گروه مصرف کنندگان در جهان میباشند، الگوهای باشند، الگوهایهای خرید آنها به های خرید آنها بهندرت مورد بررسی و ندرت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت است. در بین محصوالت مختلف نیز خودرو یکی از محصوالت کلیدی برای بررسی رفتار خرید این نسل میباشد. هدف این پژوهش توسعه ادراک در زمینه رفتار خرید این نسل و مدل سازی جامع در این زمینه میباشد. بعد از استخراج مدل پژوهش، دادهها از نمونهای مشتمل بر 400 نفر از افراد نسل زد جمع آوری گردید. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش بر گرفته از واکاوی گسترده پیشینه پژوهش بوده و پایایی و روایی ابزار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و برای آزمون مدل و فرضیه برای آزمون مدل و فرضیههای پیشنهادی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. یافته های پیشنهادی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد. یافتهها حاکی از این می ها حاکی از این میباشد که باشد که مسئولیت اجتماعی شرکت بهشکل مستقیم و غیر مستقیم )با اثرگذاری بر رضایت و قیمت منصفانه( بر قصد خرید اثرگذار میباشد. رضایت، قیمت منصفانه، اینفلوئنسرها، رسانههای اجتماعی و درگیری با برند نیز پیش بینی کننده قصد خرید میباشند. اعتماد برند از یک سوء از رضایت برند اثر می باشند. اعتماد برند از یک سوء از رضایت برند اثر میپذیرد و از سوی دیگر بر قصد خرید وفاداری اثرگذار می پذیرد و از سوی دیگر بر قصد خرید وفاداری اثرگذار میباشد. وفاداری نیز به نوبه خود بر قصد خرید اثرگذار میباشد.