30 فروردین 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

اینجانب محمود ناصری در سال 1376 درمقطع کارشناسی رشته فیزیک، گرایش حالت جامد در دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم ودر سال 1380 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. از سال 1382 تا 1385 در مقطع کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش پلاسما در دانشگاه خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق) تحصیلات خود را به اتمام رساندم و در این مقطع به عنوان دانشجوی رتبه اول، از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم. در سال 1387 در رشته فیزیک نانو در دانشگاه پوترا مالزی در دوره دکتری پذیرفته شدم و در سال 1391 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم.از سال 1391 تا کنون در دانشگاه ملایر در گروه فیزیک مشغول به تدریس و راهنمایی در دوره های کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری و فوق دکتری می باشم

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک نانو ، دانشگاه پوترا ، مالزی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز و مشخصات ساختاری و خواص مغناطیسی نانو فریت های ساخته شده به روش عملیات حرارتی(گرمایی)
 • فوق لیسانس فیزیک اتمی مولکولی گرایش پلاسما ، دانشگاه خوارزمی ، ایران (1382 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: حل مدل عددی سیستم ماکسول-ولاسوف دو بعدی به روش تبدیل فوریه سریع FFT
 • لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نانو مواد:علوم و کاربردها،خواص مغناطیسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hadis Tavafi, mahmoud naseri (2024) Structural and antibacterial properties of AgFe2O4 and Fe3O4 nanoparticles, and their nanocomposites progress in physics of applied materials: 4; 37-46
2
3
4
mahmoud naseri, Dariush Souri (2022) Structural and physical properties of Co1-xCdxFe2O4 /SiO2 nanocomposites progress in physics of applied materials: 2; 10
5
mahmoud naseri (2022) Structural and photocatalytic properties of CeFeO3 and CeFeO3/GO nanostructures JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY: 105; 10
6
7
mahmoud naseri (2022) Synthesis, characterization and cytotoxicity study of graphene/doped ZnO/SiO2 nanocomposites APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 128; 8
8
mahmoud naseri, Saeedeh Ghiasvand (2022) Evaluation of physical properties, cytotoxicity, and antibacterial activities of calcium–cadmium ferrite nanoparticles APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 128; 1-12
9
Ali Reza Soleymani, mahmoud naseri (2022) Synthesis of p–n heterojunction SrFeO3− x/TiO2 via thermal treatment/hydrolysis precipitation method with enhanced visible‐light activity JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 33; 5790-5809
10
mahmoud naseri (2021) Enhanced microwave absorption performance of graphene/doped Li ferrite nanocomposites ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: 32; 13
11
mahmoud naseri, Ali Reza Soleymani (2021) A comprehensive research on BiFeO3/TiO2 nanocomposite synthesized via thermal treatment/hydrolysis precipitation method APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 127; 1-12
12
13
14
15
16
17
mahmoud naseri (2020) and Fe3O4@SiO2 as Photosensitizer for Targeted Breast Cancer Drug Delivery Journal Of Sciences Islamic Republic Of Iran: 31; 11
18
mahmoud naseri (2020) The Effect of Calcination Temperature on the Anticancer Activity of CaFe2O4@ PVA Nanocarriers: Photodynamic Therapy and Drug Delivery Study Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials: 30; 8
19
20
21
22
mahmoud naseri (2020) Effect of Cu substitution on the magnetic and magnetic induction heating response of CdFe2O4 spinel ferrite JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 499; 5
23
24
mahmoud naseri (2020) Acetone sensing behavior of p-SmFeO3/n-ZnO nanocomposite synthesized by thermal treatment method SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL: 304; 10
25
26
27
mahmoud naseri (2019) Enhanced photocatalytic and antibacterial activities of RGO/LiFe5O8 nanocomposites JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 385; 10
28
29
30
mahmoud naseri (2019) NdFeO3 as a new electrocatalytic material for the electrochemical monitoring of dopamine Analytical And Bioanalytical Electrochemistry: 411; 8
31
محمود ناصری (1398) تاثير افزايش غلظت آهن بر خواص فيزيكي نانوذرات فريت روي-آهن علم و مهندسی سرامیک: 2; 4
32
33
mahmoud naseri (2019) Investigation of Corrosiveness Biodiesel Blends Using Polypyrrole Chitosan-Cobalt/Ferrite Nanocomposite1 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces: 55; 8
34
mahmoud naseri (2019) Effect of calcination temperature on the physical properties of LiFe5O8 nanostructures ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: 30; 9
35
mahmoud naseri (2019) Effect of boundary layer thickness on ammonia gas sensing of Cr2O3‑decorated ZnO multipods APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 370; 8
36
محمود ناصری (1397) مقايسه خواص فيزيكي نانوكامپوزيتهاي CdFe2O4/PVAو CaFe2O4/PVA نانو مقیاس: 4; 303-310
37
38
mahmoud naseri (2018) Measurement of Low Magnesium Concentration in Aqueous Solution SENSORS AND MATERIALS: 30; 1019-1026
39
mahmoud naseri, Dariush Souri (2018) The effect of SiO2 and TiO2 nanoparticles on physical properties of SrFe12O19 nanoparticle CURRENT APPLIED PHYSICS: 18; 469-476
40
41
محمود ناصری، مسعود رضوانی جلال (1396) مقايسه خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت نيكل و كبالت و نانوكامپوزيت نيكل كبالت نانو مقیاس: دوم; 139-146
42
43
44
45
46
mahmoud naseri (2016) Growth and Characterization of Pencil-Like ZnO Nanowires in the Presence of a Disturbance in Boundary Layer Acta Metallurgica Sinica-English Letters: 29; 595-600
47
mahmoud naseri (2016) Growth and Characterization of Pencil-Like ZnO Nanowires in the Presence of a Disturbance in Boundary Layer Acta Metallurgica Sinica-English Letters: 29; 595-600
48
49
mahmoud naseri (2016) Structure and physical properties of Fe6 O8/ba Fe6 O11 nanostructure JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 406; 200-206
50
mahmoud naseri (2016) Structure and physical properties of Fe6 O8/ba Fe6 O11 nanostructure JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 406; 6
51
mahmoud naseri (2015) Optical and magnetic properties of monophasic cadmium ferrite (CdFe2O4) nanostructure prepared by thermal treatment metho JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 392; 107-113
52
mahmoud naseri (2015) Fabrication of a novel chromium-iron oxide (Cr2Fe6O12) nanoparticles by thermal treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 389; 113-119
53
mahmoud naseri (2015) Fabrication and simulation of single crystal p-type Si nanowire usingSOI technology APPLIED SURFACE SCIENCE: 334; 87-93
54
55
56
mahmoud naseri (2014) Silver Nanoparticle Fabrication by Laser Ablation in Polyvinyl Alcohol Solutions CHINESE PHYSICS LETTERS: 31; 077803-(1-4)
57
mahmoud naseri (2014) Superparamagnetic magnesium ferrite nanoparticles fabricated by a simple,thermal-treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 350; 141-147
58
59
mahmoud naseri (2013) Impact of KOH Etching on Nanostructure Fabricated by Local Anodic Oxidation Method International Journal of Electrochemical Science: 8; 8084-8096
60
mahmoud naseri (2013) Effect of thickness on structural, optical and magnetic properties of Co doped ZnO thin film by pulsed laser deposition JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS: 15; 239-243
61
62
mahmoud naseri (2013) Synthesis and Characterization of ZnO Flower-Like Multisheets Grown on Metal Buffer Layer International Journal of Electrochemical Science: 8; 7724-7733
63
64
65
66
mahmoud naseri (2011) Synthesis and characterization of zinc ferrite nanoparticles by a thermal treatment method SOLID STATE COMMUNICATIONS: 151; 1031-1035
67
mahmoud naseri (2011) Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 323; 1745-1749
68
mahmoud naseri (2011) Laser based fabrication of chitosan mediated silver nanoparticles APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 105; 225-259
69
70
71
mahmoud naseri (2010) Preparation and Characterization of NiCoFerrite Nanoparticles by Thermal Method PROCEEDINGS OF THE IEEE: 2010; 597-601
مقاله ارائه‌شده
1
mahmoud naseri (2023) The Study of Quercetin-loaded Ca1-xMnxFe2O4 Nanocarriers for Anti-Cancer Activity on Breast Cancer Cells 4th Nanomedicine and Nanosafety Conference (NMNS 2023), Iran, Shiraz
2
mahmoud naseri (2023) In Vitro Anticancer Potential of Quercetin-loaded rGO/Ca1-xMnxFe2O4 Nanocarriers in Green Synthesis by Celery Seed Extract The First International Congress of Cancer Genomics, Iran, tehran
3
4
محمود ناصری (1400) مطالعه خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت Ca1-xMnxFe2O4 سنتز شده به روش عمليات گرمايي بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ایران، دامغان
5
mahmoud naseri (2021) The study of the effect of calcination temperature of CaFe2O4@PVA nanocarriers on HEK-293 cells activity 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021), Iran, Mashhad
6
محمود ناصری (1398) كاربرد نانوكامپوزيت فريت روي/گرافن در حذف رنگ از محلول آبي سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
7
محمود ناصری (1398) بررسي ساختار و ويژگي هاي مغناطيسي AgFeO2 سنتز شده به روش عمليات گرمايي سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
8
9
محمود ناصری (1398) مروري بر خواص ساختاري مغناطيسي و اپتيكي فريتهاي اسپينل سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
10
mahmoud naseri (2019) NdFeO3 as a new electrocatalytic material for electrochemical monitoring of dopamine 20 conferenza Associazione Italiana sensorie microsistemi, Napolim 11-13,Febbraio, 2019, Italy, Napoli
11
mahmoud naseri (2019) DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT ACETONE CONDUCTOMETRIC SENSOR BASED ON NdFeO3 PEROVSKITE 20 conferenza Associazione Italiana sensorie microsistemi, Napolim 11-13,Febbraio, 2019, Italy, Napoli
12
محمود ناصری (1397) بررسي خواص ساختاري و فيزيكي نانو ذرات 4O2Fe xFe x-1Z چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
13
محمود ناصری (1397) بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فريت كلسيم منيزيم سنتز شده به روش – عمليات گرمايي چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
14
محمود ناصری (1397) بررسي خواص ساختاري و فيزيكي نانو ذرات xFe x-1Fe x-Zn چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
15
16
محمود ناصری (1397) سنتز نانو ذرات فريت اسپينلي كلسيم منيزيم به روش عمليات گرمايي کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
17
mahmoud naseri (2018) study on Structural and Magnetic properties of Spinel M-Ferrite [M = Fe; Zn] Nanoparticles prepared by a thermal treatment method 1St national Conference on Micro/Nanoscale Technologies, Iran, Ghazvin
18
محمود ناصری (1396) بررسي ساختار نانو ذرات كادميم منيزيم ساخته شده با روش عمليات گرمايي ششمین همایش ملی فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد، ایران، تهران
19
محمود ناصری (1396) بررسي ساختاري نانوذرات اكسيدروي آلاييده شده با منگنز کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران، یزد
20
محمود ناصری (1396) The study of the structure of nano crystalline Li-Ni and Li-Mg Ferrites prepared by different method اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت، ایران، تهران
21
mahmoud naseri (2017) the effect of the grain size on Saturation magnetization in Mg- Zn Ferrites First nantional conference of nano from synthesis to industry, Iran, Tehran
22
mahmoud naseri (2016) Effect of calcination temperature on structure and magnetic properties of chromium-iron-oxide nanoparticles Fundamental Science Congress 2016, malaysia, kuala lumpur
23
mahmoud naseri (2016) Structural, morphology and physical properties of barium hexaferrire nanostructure 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
24
mahmoud naseri (2016) The study of structure copper ferrite nanoparticles synthesized by thermal-treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
25
mahmoud naseri (2016) Synthesis and characterization Nickel Ferrite Nanoparticles 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
26
mahmoud naseri (2016) comparison structural and magnetic properties of MFe2O4 (M= Mn , Ni) nanoparticles prepared by a thermal treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
27
mahmoud naseri (2016) The Effect of Pulverization time on the structure of BiFeO3 nanoparticles prepared by thermal treatment method 6th international congress on nanoscience and nanotechnology, Iran, Tehran
28
29
محمود ناصری (1395) BaFe12 O خواص ساختاري نانوساختار 19 چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
30
محمود ناصری (1395) مطالعه ساختاري وخاصيّت مغناطيسي نانوذرات فريت مس سنتس ضده به روش عمليات گرمايي چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
31
محمود ناصری (1395) مقايسه خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت نيكل و كادميوم چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
32
محمود ناصری (1395) بررسي خواص فيزيكي و ساختاري نانوذرات فريت كبالت و كادميم چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
33
محمود ناصری (1394) تا ثير دما بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات نيكل كبالت اكسايد همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن، ایران، ملایر
34
mahmoud naseri (2015) Fabrication and characterization of chromium-iron oxide (Cr2Fe6O12) nanoparticles by thermal treatment method Nanotechnology congress & Expo, Germany, Frankfurt
35
محمود ناصری (1394) تأثير افزايش غلظت كلسيم بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانو بلورهاي فريت كلسيم- كادميم ششمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی، ایران، تهران
36
محمود ناصری (1393) تاثير افزايش غلظت نيكل برروي خواص مغناطيسي نانو ذرات فريت روي تهيه شده به روش عمليات گرمايي هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی، ایران، تهران
37
محمود ناصری (1393) مقايسه خواص نانو ذرات فريت منگنز و نانو ذرات فريت روي تهيه شده با روش عمليات گرمايي هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالوژی، ایران، تهران
38
39
محمود ناصری (1393) ساخت و مطالعه خواص نانو ذرات فريت نيكل روي با استفاده از روش عمليات گرمايي همایش ملی نانو فناوری در علوم و مهندسی، ایران، ملایر
40
41
42
محمود ناصری (1393) مروري بر اثر موزبائر بر روي نانوفريت هاي 4O2MFe ( M=Fe , Co , Ni ) همایش ملی نانو فناوری در علوم و مهندسی، ایران، ملایر
43
44
45
mahmoud naseri (2012) Role of PVP on the phase composition and morphology of manganese ferrite nanoparticles prepared by thermal treatment method 3rd International Conference on Nanotechnology and Biosensors, malaysia, kuala lumpur
46
mahmoud naseri (2012) The roles of polymer in fabrication of cobalt ferrite nanoparticles prepared by thermal treatment method Fundamental Science Congress 2012, malaysia, kuala lumpur
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
ابداع
سخنرانی

سوابق اجرایی

 • معاون دانشکده علوم پایه (1393 - 1401)
 • عضو غیر مقیم پژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده نانو (1393 - 1396)
 • سرپرست مرکز مطالعات نانو (1392 - 1394)
بیشتر