07 اسفند 1402
روح الله كريمي

روح الله کریمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کیلومتر4 جاده ملایر-اراک- دانشگاه ملایر- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی و فضای سبر
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: ارزیابی اثر تغذیه و اسید ابسیزیک بر تحمل به سرمای ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera L.)
 • فوق لیسانس علوم باغبانی- بیوتکنولوژی درختان میوه ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در غرب کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریزماهواره (SSR)
 • لیسانس مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: روش های تعین نیاز آبی در ارقام انگور
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت تنش های محیطی در انگور، کاربرد تغذیه و تنظیم کننده های رشد در انگور، اصلاح مولکولی در انگور، اصلاح موتاسیونی در انگورمدیریت پس از برداشت انگور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Rouhollah Karimi, Alireza Shayganfar (2024) Utilizing Artificial Neural Networks for Predictive Modeling Physicochemical Attributes in Maltodextrin-Coated Grapes with Potassium Carbonate and Pyracantha Extract in Storage international journal of horticultural science and technology: 11(4); 491-502
2
Maryam Rahimi, Rouhollah Karimi (2024) Comparison of Eleven Commercial Grape (Vitis vinifera L.) Cultivars in Terms of Phenolic Profile and Antioxidant Properties international journal of horticultural science and technology: 11 (2); 201-216
3
4
Rouhollah Karimi, Alireza Shayganfar (2023) Phytochemical characterization of five commercial Vitis vinifera cultivars in response to salinity ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 45; 108
5
6
7
8
9
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli, Masoumeh Maleki (2022) Effect of phenylalanine treatment on chilling tolerance and biochemical attributes of grape during postharvest cold storage Journal of Berry Research: 12(4); 529-513
10
11
12
13
14
15
shahriar Mahdavi, Rouhollah Karimi (2022) Effect of nano zinc oxide, nano zinc chelate and zinc sulfate on vineyard soil Zn- availability and grapevines (Vitis vinifera L.) yield and quality JOURNAL OF PLANT NUTRITION: 45 (9); 1-17 https://doi.org
16
روح الله کریمی (1400) اثر كاربرد تركيبي نيتروژن، روي و منگنز بر عملكرد و ويژگي هاي كيفي ميوه انگور زیست شناسی گیاهی ایران: 13(15); 31-53
17
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2022) Effects of polysaccharide-based coatings on postharvest storage life of grape: measuring the changes in nutritional, antioxidant and phenolic compounds Journal of Food Measurement and Characterization: 16 (1); 1-12
18
19
20
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli, Masoumeh Maleki (2021) Biochemical changes and quality characterization of cold- stored ‘Sahebi’ grape in response to postharvest application of GABA FOOD CHEMISTRY: 373; 131401
21
22
23
Rouhollah Karimi, Azam Shiri, Mohammad Moradi (2021) The novel edible coating based on chitosan and gum ghatti to improve the quality and safety of ‘Rishbaba’ table grape during cold storage Journal of Food Measurement and Characterization: 15(3); 1-12
24
25
میلاد منافی، مهدی هدایتی، روح الله کریمی (1399) امكان سنجي جايگزيني يك پاداكسنده تجاري (BHT) با انگور ياقوتي (V. venifera) در جوجه هاي گوشتي علوم دامی: 33(129); 183-198
26
27
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2021) miR395 is involved in response to cold stress and modulation of sulfate and phosphate deficiency in Grape (Vitis vinifera) journal of plant molecular breeding: 7 (1); 56-66
28
Omid Chatrabgoun, Rouhollah Karimi, Hamid Nouri, Mohsen Esmaeilbeigi (2020) Copula-based probabilistic assessment of intensity and duration of cold episodes: A case study of Malayer vineyard region AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY: 295; 108-150
29
30
31
32
33
Rouhollah Karimi, Mehdi Ghabooli (2020) Effects of foliar selenium application on some physiological and phytochemical parameters of Vitis vinifera L. cv. Sultana under salt stress JOURNAL OF PLANT NUTRITION: https://doi.org/10.1080/01904167.2020.1766072; 1-18
34
35
36
37
روح الله کریمی، بهروز محمد پرست (1398) پاسخ هاي فيتوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني تاك هاي تيمار شده با پتاسيم در شرايط تنش شوري فرآیند و کارکرد گیاهی: 8; 245-260
38
39
40
Rouhollah Karimi (2019) Cold Hardiness Evaluation of 20 Commercial Table Grape (vitis Vinifera L.) Cultivars International Journal of fruit science: 2019(3); 1-17
41
Eisa Solgi, Rouhollah Karimi (2019) Scenario-based discrimination of common grapevine varieties using in-field hyperspectral data in the western of Iran International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation: 80; 36-37
42
Rouhollah Karimi (2019) Effects of Foliar Application of Potassium and Zinc on Pistachio (Pistacia vera L.) Fruit Yield international journal of horticultural science and technology: 6; 113-123
43
44
45
46
47
روح الله کریمی، بهروز محمد پرست (1397) اثر تغذيه برگي سولفات پتاسيم بر شاخص هاي مورفو-فيزيولوژيكي انگور در شرايط تنش شوري زیست شناسی گیاهی ایران: 3; 106-83
48
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1397) اثر تركيبي پتاسيم و آهن بر عملكرد، كيفيت ميوه، كشمش و تحمل به سرما در انگور به زراعی کشاورزی: 18(3); 737-754
49
50
روح الله کریمی (1397) تأثير سه روش خشك كردن بر ويژگيهاي بيوفيزيكي و بيوشيميايي كشمش علوم باغبانی ایران: 49; 475-491
51
52
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1397) اثر كاربرد برگي اوره و كلات آهن بر تشكيل ميوه، عملكرد و شاخص هاي كيفي و تغذيه اي انگور تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 8; 61-78
53
روح الله کریمی (1397) تفكيك طيفي گونه هاي مهم باغي با استفاده از شاخص هاي ابر طيفي و رويكردهاي هوش مصنوعي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 2; 76-92
54
55
Mehdi Ghabooli, Rouhollah Karimi (2017) Effect of Gradual and Shock Chilling Stress on Abscisic Acid, Soluble Sugars and Antioxidant Enzymes Changes in ‘Sultana’ Grapevine Iranian Journal Of Plant Physiology: 4; 2211-2224
56
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) Cold‑induced physiological and biochemical responses of three grapevine cultivars difering in cold tolerance ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 39; 264(1-13)
57
58
59
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1396) فنوليك اسيدها، فلاونوئيدها، ظرفيت آنتي اكسيداني و عنصرهاي معدني ميوه پنج رقم انگور علوم و فنون باغبانی ایران: 18(1); 89-102
60
61
62
63
64
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1394) اثرهاي محلول پاشي متيل جاسمونات بر كاهش آسيب هاي اكسايشي ناشي از تنش سرما در دانهال هاي خيار علوم و فنون باغبانی ایران: 16(2); 295-310
65
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1394) اثر كاربرد برگي متيل جاسمونات بر تحمل به سرماي دانهال هاي خيار گلخانه اي رقم ’نگين‘ به زراعی کشاورزی: 17(2); 441-455
66
Rouhollah Karimi (2015) Role of exogenous abscisic acid in adapting of ‘Sultana’ grapevine to low-temperature stress ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM: 37; 1-11(151)
67
68
Rouhollah Karimi, Mousa Rasouli (2015) Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran International Journal Of Nuts And Related Sciences: 5(2); 21-31
69
Rouhollah Karimi (2015) Genetic diversity and gene flow of some Persian walnut populations in southeast of Iran revealed by SSR markers PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION: 301; 691–699
70
روح الله کریمی (1393) غربالگري تحمل به سرماي زمستانه 22 رقم تاك در استان كردستان به نژادی گیاهان زراعی و باغی: 2; 177-189
مقاله ارائه‌شده
1
روح الله کریمی (1402) بررسي كاربرد آب هاي نامتعارف شهري در آبياري درختان زينتي و باغات انگور چهارمین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک "با رویکرد استفاده از فناوری های نوین در تصفیه آب"، ایران¡ همدان
2
روح الله کریمی (1402) مروري بر شيوه هاي كم آبياري در درختان ميوه و انگور چهارمین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک "با رویکرد استفاده از فناوری های نوین در تصفیه آب"، ایران¡ همدان
3
روح الله کریمی (1402) تغييرات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي برگ طي مرحله سازگاري به سرما در دو گونه انگور هشتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ کرمان
4
5
مهدی قبولی، روح الله کریمی، زهرا موحدی (1402) اثر قارچ Priformospora indica و كلسيم بر بيان ژن ABF2 در انگوربيدانه سفيد تحت تنش خشكي پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی، ایران¡ تهران
6
روح الله کریمی (1402) مقايسه عملكرد و شاخص هاي طعم ميوه دو رقم انگور تحت سيستم تربيت داربستي و خزنده سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ گرگان
7
روح الله کریمی (1402) اثر پوشش دهي با صمغ هندي بر شاخص هاي كيفي و بيوشيميايي توت فرنگي رقم پاروس طي دوره انبارماني سرد سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ گرگان
8
اعظم شیری، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1402) بررسي و بهينهسازي اثر ضد كريستال كنندگي شيره انگور در مقايسه با شربت فروكتوز و شربت سوربيتول در مغزي مربايي چهارمین کنگره بینالمللی و بیست و نهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران¡ تهران
9
روح الله کریمی (1401) اثر بيكربنات سديم بر شاخص هاي مورفو-فيزيولوژيكي و محتواي عناصر غذايي ريشه دو رقم انگور با تحمل به كلروز متفاوت نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، ایران¡ بیرجند
10
روح الله کریمی (1400) ارزيابي زمان شكوفايي جوانه و تاريخ گلدهي در 21 رقم انگور ايراني و خارجي تاكستان تحقيقاتي شماره 3 دانشگاه ملاير اولین همایش گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار، ایران¡ ملایر
11
روح الله کریمی (1400) برهمكنش نيترات كلسيم و سولفات روي بر غلظت يون هاي سمي و عناصر غدايي برگ نهال هاي انگور تحت تنش شوري دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
12
روح الله کریمی (1400) فعاليت آنتي اكسيداني، تغييرات اسيد ابسيزيك و پرولين برگ تاك هاي تيمار شده با كلسيم و روي تحت تنش شوري دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
13
روح الله کریمی (1398) اثر كلسيم و روي برغلظت قندها و برخي متابوليت هاي ثانويه برگ انگور تحت تنش شوري یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
14
روح الله کریمی (1398) اثر كاربرد قارچ ميكوريزا و باكتري استرپتومايسس بر كاهش اثرات تنش شوري در انگور بيدانه سفيد یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
15
روح الله کریمی، سعیده قیاسوند (1397) تغيير برخي خصوصيات فيزيولوژيكي در انگور رقم بيدانه سفيد تحت تيمار محلول پاشي اهن و نانوكلات منگنز چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
16
روح الله کریمی (1397) اثر كاربرد برگي اسيد آبسيزيك بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژي انگور (Vitis vinifera L.) چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
17
روح الله کریمی (1397) اثر اكسيد نيتريك بر فعاليت برخي آنزيم هاي آنتي اكسيدان انگور تحت تنش شوري چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
18
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تنش اكسيداتيو و فعاليت آنتي اكسيداني سه رقم انگور تحت دماي پايين. نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
19
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثير اعمال سريع و تدريجي تنش سرما در پاسخ فيزيولوژيك و سازگاري انگور بي دانه سفيد نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
20
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) اثر كاربرد قبل برداشت اسيد جيبرليك و اسيد ساليسيليك بر عملكرد، فنول كل، فلاونوئيد و ظرفيت آنتي اكسيداني انگور نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
21
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) بررسي تنوع ژنتيكي 33 ژنوتيپ بذري گردو(Juglans regia) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و انتخاب برخي از ژنوتيپ هاي برتر نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
22
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) اثر نوع دانه گرده برخي از ژنوتيپ هاي گردو بر درصد تشكيل ميوه و ويژگيهاي كمي و كيفي ميوه در والدين مادري MSG15، MKG23 و MKG24 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
23
روح الله کریمی (1396) اثر محلول پاشي كلسيم و روي بر تحمل به سرماي بهاره انگور بيدانه سفيد نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، ایران¡ ملایر
24
روح الله کریمی (1396) تاثير كاربرد برگي كلات آهن و اوره بر تشكيل ميوه، عملكرد و محتواي قند و فنول انگور نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
25
مهدی قبولی، زهرا موحدی، روح الله کریمی (1396) تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي از صفات مورفوفيزيولوژيك گياه سنبل الطيب در شرايط تنش خشكي. دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
26
مهدی قبولی، روح الله کریمی (1396) تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر برخي از صفات فيزيولوژيك گياه گوجه فرنگي در شرايط تنش سرمايي دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
27
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1396) اثر جيبرليك اسيد بر عملكرد و غلظت فنول و فلاونوئيد ميوه انگور بيدانه سفيد سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
28
روح الله کریمی (1396) تاثير تغذيه برگي سولفات پتاسيم برشاخص هاي كمي وكيفي انگور بيدانه سفيد سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
29
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1396) تاثير تغذيه برگي كلات آهن و سولفات پتاسيم بر غلظت فلاونوئيد، فنول كل، آنتو سيانين و ظرفيت آنتي اكسيداني انگور "بيدانه سفيد" سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
30
روح الله کریمی (1396) تاثير تغذيه برگي كلات آهن و سولفات پتاسيم بر عملكرد و كيفيت ميوه انگور "بيدانه سفيد" سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
31
32
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، مجید رستمی (1395) مقايسه موادجامد محلول، فنول كل، فلاونوئيد و آنتوسيانين پنج رقم انگور در باغات ملاير نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
33
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1395) تاثير روش هاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات كمي كشمش سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
34
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، مهدی قبولی (1395) تغييرات مورفوفيزيولوژيكي و بيوشيميايي تاك در پاسخ به تنش شوري سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
35
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1395) بررسي اثر نانو كود كلات پتاسيم بر شاخص هاي كمي و تركيبات فنولي انگور بيدانه سفيد سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
36
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1395) اثر تغذيه اوره و كلات آهن بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني انگور بيدانه سفيد سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
37
مریم بیات ورکشی، روح الله کریمی (1395) تغييرات آماري مولفههاي توليد، عملكرد و سطح زيركشت انگور آبي در استان خراسان رضوي سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
38
روح الله کریمی، مریم بیات ورکشی (1395) ضرورت اجراي سيستم آبياري قطره اي در تاكستان هاي شهرستان ملاير سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
39
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1395) اثر تغذيه برگي سولفات پتاسيم، نانو كلات پتاسيم و اسيد هيوميك بر غلظت پروتئين و فعاليت برخي آنزيمهاي آنتي اكسيداني ميوه انگور بيدانه سفيد اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
40
41
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1395) اثركاربرد برگي سولفات پتاسيم وسولفات روي درتحمل به سرماي توت فرنگي رقم«سلوا»و«پاروس» دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران¡ تهران
42
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1395) اثركاربرد برگي سولفات پتاسيم وسولفات روي بربرخي از شاخص هاي مورفولوژيكي وفيزيولوژيك ميوه توت فرنگي رقم«سلوا»و«پاروس» دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران¡ تهران
43
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1395) بررسي تاثير محلول پاشي اسيد هيوميك روي برخي شاخص هاي كمي و كيفي سيب رقم گلدن دليشز همایش بین المللی زیست شناسی و علوم طبیعی ، کشاورزی ، گردشگری وتوریسم، ایران¡ تهران
44
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1394) تاثير تغذيه برگي غلظت هاي مختلف كلات آهن و اوره بر تشكيل ميوه ، عملكرد و كيفيت ميوه انگور بيدانه سفيد دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
45
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1394) اثر محلول پاشي اسيد هيوميك بر غلظت عناصر غذايي برگ، عملكرد و « بيدانه سفيد » كيفيت ميوه انگور دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
46
روح الله کریمی (1394) تغيير در غلظت نشاسته و قندهاي محلول جوانه هاي خفته سه رقم انگور با سطوح مختلف تحمل به سرما نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
47
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، محمود قربانی مرغشی، روح الله کریمی (1393) بررسي تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي IBA ، NAA و 4.2.D بر ريشه زايي سرو طلايي ) Chamaecyparis Lawsoniana ( در شرايط گلخانه اي همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
48
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1393) ارزيابي مقاومت به سرماي برخي درختچه هاي گل زينتي تيره روزاسه با استفاده از روش اندازه گيري نشت يوني همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
49
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1393) بررسي اثرات كمبود فسفر روي گياه زينتي ژربرا ( Gerbera jamsonii) همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
50
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1393) ارزيابي تحمل به سرماي 15 رقم تاك با استفاده از شاخص هاي بيوشيميايي دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1398) بررسي تحمل به شوري برخي از ارقام هلوي پيوند شده روي پايه هاي GF677 و GN
6
7
8
9
10
11
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) اثر محلول پاشي سولفات روي و اسيد جيبرليك روي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي انگور(Vitis vinifera L.) رقم "بيدانه سفيد"
12
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) تأثير محلول پاشي اسيد ساليسيليك و اسيد جيبرليك بر عملكرد و خصوصيات كيفي و فيزيولوژيكي انگور رقم"بيدانه سفيد"
13
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1396) بررسي گرده افشاني كنترل شده و تنوع مورفولوژيكي برخي از ژنوتيپ هاي بذري گردوL.) regia (Juglans جهت انتخاب نتاج و ژنوتيپ هاي برتر
14
15
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1396) تاثير محلول پاشي اسيد جيبرليك و سولفات پتاسيم برشاخص هاي كمي و كيفي وفيزيولوژيكي انگور
16
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1396) تاثير تغذيه برگي كلات آهن و سولفات پتاسيم بر شاخص هاي كمي و كيفي انگور "بيدانه سفيد"
17
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1395) تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر ويژگي هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي كشمش حاصل ازانگوررقم ’بي دانه سفيد،
18
روح الله کریمی، موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) (1395) تاثير تغذيه برگي اوره و كلات آهن بر شاخص هاي كمي و كيفي انگور رقم"بيدانه سفيد"
19
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1395) تاثير تغذيه برگي پتاسيم و روي بر تحمل به سرما و عملكرد توت فرنگي رقم سلوا
20
موسی رسولی (عضو هیئت علمی انتقال یافته به دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین)، روح الله کریمی (1394) ثاثير محلول پاشي متيل جاسمونات بر كاهش صدمات اكسايشي ناشي از تنش سرما در دانهال هاي خيار
سخنرانی
1
روح الله کریمی (1397) آفات و بيماري هاي كليدي در انگور دانشگاه ملایر
2
روح الله کریمی (1396) راهكارهاي كاهش خسارت هاي يخ زدگي و سرمازدگي در باغات انگور همایش ملی انگور و فرآورده های جانبی
3
4
روح الله کریمی (1395) تاثير روش هاي خشك كردن بر خصوصيات بيوفيزيكي و بيوشيميايي كشمش انگور بيدانه سفيد سومین کنفرانس ملی انگور وکشمش- دانشگاه ملایر

دانشجویان

 • محمد كوليوند
  نام و نام خانوادگی: محمد کولیوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: تاثیر تغذیه برگی اوره و کلات آهن بر شاخص های کمی و کیفی انگور "بیدانه سفید"
 • فرزاد ميرزايي
  نام و نام خانوادگی: فرزاد میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: -تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کشمش حاصل از انگور ’بیدانه سفید’
 • فرشيد مرادي
  نام و نام خانوادگی: فرشید مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: تاثیر تغذیه برگی پتاسیم و روی بر تحمل به سرما و عملکرد توت فرنگی رقم سلوا
 • سيد مهدي ميرباقري
  نام و نام خانوادگی: سید مهدی میرباقری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: اثر تغذیه برگی آهن و پتاس بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بیدانه سفید
 • سعيد زارعي
  نام و نام خانوادگی: سعید زارعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: اثر تغذیه برگی پتاس و اسید جیبرلیک بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بیدانه سفید
 • احمد ولي پوري
  نام و نام خانوادگی: احمد ولی پوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی و حاصلخیزی خاک
  پایان نامه: اثر نانو اکسید روی، کلات روی و سولفات روی بر شاخص های کمی و کیفی انگور "بیدانه سفید"
 • راضيه مينازاده
  نام و نام خانوادگی: راضیه مینازاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: تاثیر پتاسیم بر کاهش اثرات اکسایشی تنش شوری در انگور بیدانه سفید
 • منير ابراهيمي
  نام و نام خانوادگی: منیر ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی
  پایان نامه: -اثر اسید ابسیزیک و نیتریک اکساید بر تحمل شوری انگور
 • عباس صابري
  نام و نام خانوادگی: عباس صابری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی
  پایان نامه: اثر محلول پاشی ترکیب روغن ولک با کلسیم و پتاسیم بر زمان شکوفایی جوانه ها، تحمل به سرمای بهاره و شاخص های کمی و کیفی انگور
 • حسين اميني
  نام و نام خانوادگی: حسین امینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی
  پایان نامه: اثر روی و قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر ریشه زایی و تحمل به سرمای انگور
 • عارفه نوري
  نام و نام خانوادگی: عارفه نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: اثر کاربرد قارچ میکوریزا و باکتری استرپتومایسس بر کاهش اثرات تنش شوری در انگور بیدانه سفید
 • زهرا اكبرابادي
  نام و نام خانوادگی: زهرا اکبرابادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: تأثیر تغذیه برگی کلات روی و نیترات کلسیم بر تخفیف تنش شوری در انگور بیدانه سفید
 • جمشيد رحيمي
  نام و نام خانوادگی: جمشید رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی
  پایان نامه: تاثیرکاربرد برگی سلنیوم بر شاخص های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی بوته های انگور تحت تنش شوری
 • محمد مهدي نوروزي
  نام و نام خانوادگی: محمد مهدی نوروزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: اثر محلول پاشی اول فصل پتاسیم و روی بر تحمل به سرمای بهاره و عملکرد دو رقم پسته کله قوچی و چروک
 • محمد علي نيكوگفتار صدقي
  نام و نام خانوادگی: محمد علی نیکوگفتار صدقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: ارزیابی تحمل به سرمای زمستانه ده رقم پسته ایرانی با استفاده از برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک
 • خالد گويلي
  نام و نام خانوادگی: خالد گویلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: اثرکاربرد برگی متیل جاسمونات بر تحمل به شوری دو رقم انگور بیدانه سفید و ریش بابا
 • ماشاءالله مراتي
  نام و نام خانوادگی: ماشاءالله مراتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: ارزیابی تحمل به شوری پنج رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده نشانگرهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
 • مهدي جليلي
  نام و نام خانوادگی: مهدی جلیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: اثر کاربرد ترکیبی نیتروژن، روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت انگور بیدانه سفید تحت سیستم تربیت داربستی
 • فاطمه سليمي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه سلیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: ارزیابی تحمل به کلروز آهن در برخی ارقام انگور بر اساس شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
 • سجاد قاصدي
  نام و نام خانوادگی: سجاد قاصدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیولوژی گیاهی -انگور
  رساله: اثر تغییر شیوه آبیاری جویچه ای به قطره ای و تغییر روش تربیت بر ویژگی های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکرد تاک های بیدانه سفید
 • شيما السادات بهشتي روي
  نام و نام خانوادگی: شیما السادات بهشتی روی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بیوتکنولوژی- انگور
  رساله: شناسایی microRNAهای پاسخگو به سرما در انگور
 • محسن ميرزايي
  نام و نام خانوادگی: محسن میرزایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: محیط زیست- آلودگی محیط
  رساله: sبرآورد پارامترهای بیوشیمیایی و فلزات سنگین در گیاه انگور با استفاده از تکنیک های طیف سنجی زمینی
 • علي ابراهيمي ملاطي
  نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی ملاطی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: علوم و مهندسی صنایع غذایی
  رساله: بهینه سازی استخراج روغن هسته انگور با در نظر گرفتن کیفیت روغن و هزینه تولید
 • سيد محمد سادات موسوي
  نام و نام خانوادگی: سید محمد سادات موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: ارزیابی زمان خزان طبیعی برگ و ارتباط آن با تحمل به سرمای پائیزه، زمستانه و زمان شکوفایی جوانه در 21 رقم انگور (L. Vitis vinifera)
 • عليرضا بلاليان
  نام و نام خانوادگی: علیرضا بلالیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: مقایسه اثر نانوکربنات پتاسیم با کربنات پتاسیم معمولی بر زمان خشک شدن و برخی شاخص های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی کشمش
 • راحله ناصرپور
  نام و نام خانوادگی: راحله ناصرپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: بررسی دینامیک نیتروژن و پتاسیم برگ در مرحله سازگاری به سرما و ارتباط آن با تغییرات ترکیبات نیتروژنی، قندهای محلول و اسید ابسیزیک دو گونه انگور
 • سميه مي آبادي
  نام و نام خانوادگی: سمیه می آبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: تأثیر سه نوع سیستم تربیت بر شاخص های کیفی ، ترکیبات بیوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه شش رقم انگور
 • حمبد مهرپور
  نام و نام خانوادگی: حمبد مهرپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی- درختان میوه
  پایان نامه: مقایسه اثر سیستم های تربیت داربستی و خزنده بر شاخص های کیفی میوه و کشمش و تحمل به سرمای دو رقم انگور
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون دانشکده کشاورزی (1398 - 1402)
 • سرپرست مرکز تحقیقات و تولیدات کشاورزی و دامپروری دانشگاه (1397 - 1398)
 • سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (1396 - 1397)
 • مدیرگروه مهندسی فضای سبز (1395 - 1397)
 • معاون پژوهشی پژوهشکده انگور و کشمش دانشگاه ملایر (1394 - 1396)
بیشتر

گالری تصاویر

باغ انگور چهارمين كنفرانس ملي صنعت انگور و كشمش ايران كارگاه بين المللي مديريت آبياري و بازارساني انگور باحضور دو مدعو خارجي تهيه كشمش بازديد نماينده فائو از كارخانجات سورت و بسته بندي كشمش خاك كردن باغ در پاييز_ شهر جهاني انگور كارگاه فصلي انگور با حضور باغداران باغ داربستي انگور عمليات كاشت انگور با دانشجويان حضور نماينده فائو به منظور تاييد جهاني شدن انگور ملاير عمليات هرس باغ حضور در گلخانه كاردر ازمايشگاه كلاس عملي درختان اموزش شناسايي درختچه هاي زينتي نمايشگاه گل هاي زينتي