01 خرداد 1403
سعيد خلجي

سعید خلجی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
تلفن: 08132355425
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم دامی تغذیه طیور ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1392)
  • فوق لیسانس علوم دامی ، دانشگاه تهران ، ایران (1386 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • تغذیه و پرورش مرغ های مادر
  • پروتئین و اسیدهای آمینه در تغذیه جوجه های گوشتی
  • ارزیابی معادل های مواد مغذی آنزیم های تجاری
  • استفاده از منابع پایدار و تجدید پذیر فسفر در تغذیه طیور
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
saeed khalaji, mahdi hedayati, Hossein Rajaei-Sharifabadi (2023) Use of condensed fermented corn extractives (liquid steep liquor) as a potential alternative for organic acids and probiotics in broiler ration Italian Journal of Animal Science: 22; 418-429
4
5
6
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi (2021) Lactobacilli spp. and Zataria multiflora essence as antibiotic substituent on broiler health and performance parameters Italian Journal of Animal Science: 21; 1-7
7
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi (2021) Oxidative stress and effects of dill (Anethum graveolens dhi) powder on the performance and health status of broilers SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 51; 700-716
8
9
10
11
12
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2021) Comparison Effect of Adding Green Tea and Vitamin E, In Performance and Blood Parameters in Broiler under Dexamthason Stress Journal of Critical Reviews: 8; 914-927
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2016) Assessment of a natural, non-antibiotic blend on performance, blood biochemistry, intestinal microflora, and morphology of broilers challenged with Escherichia coli REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 45(12); 745-754
31
Milad Manafi, saeed khalaji, mahdi hedayati (2016) Assessment of a probiotic Containing Bacillus Subtilis on the Performance and Gut Health of Laying Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Brazilian Journal of Poultry Science: 18(4); 599-606
32
33
34
35
36
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2015) Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin by-products for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 6
37
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Experimental pathology of T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler chickens POULTRY SCIENCE: 94; 10
38
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mohsen Mojtahedi (2015) Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 198-204
39
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Combination Effect of Probiotic and Organic Acids on Blood Biochemistry and Immunity Parameters of Broilers International Journal Of Agriculture Innovations And Research: 3(4); 1288-1293
40
saeed khalaji (2014) Comparison of different chicken egg parameters in young and old cobb boiler breeders Scientific Journal Of Animal Science: 3-8; 213-218
41
42
سعید خلجی (1392) اثر آلفا كوله كلسيفرول در جوجه هاي گوشتي پژوهشهای علوم دامی ایران: 44; 23-33
43
saeed khalaji (2012) Crude Protein Equivalence Value of a MultiEnzyme Product for 28- and 42-Day-Old Broilers Brazilian Journal of Poultry Science: 14; 297-303
44
45
46
saeed khalaji (2011) Estimation of standardised ileal threonine equivalency values of a multi-enzyme and its effects on Scientific Journal Of Animal Science: 10; 1-10
مقاله ارائه‌شده
1
سعید خلجی، مجتبی یاری (1402) بررسي تاثير نوع منبع و مقدار فيبر نامحلول در جيره بوقلمون ها بر عملكرد و سلامتي دستگاه گوارش در طول دوره پرورش دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
2
مجتبی یاری، سعید خلجی (1402) ارتباط بين رفتارهاي تجزيه پذيري شكمبه اي منابع فيبرعلوفه اي با ساختارهاي ملكولي FTIR درتغذيه گوسفند دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
3
مجتبی یاری، سعید خلجی (1401) اثر تغذيه دو سطوح پروتئين عبوري در استارتر هاي بر پايه جو و ذرت بروي صفات عملكرد ي در گوساله هاي شيرخوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
4
مهدی هدایتی، سعید خلجی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر متقابل پودر گياه بادرنجبويه با پروبيوتيك لاكتوفيد بر سلول هاي ايمني و مورفولوژي ايلئوم در جوجه هاي گوشتي تحت تنش دگزامتازون نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
5
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1400) مقايسه پودر و كنجاله سياه دانه بر فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خون در بلدرچين ژاپني گوشتي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
6
سعید خلجی، مهدی هدایتی، حسین رجائی شریف آبادی (1400) اثر خيساب ذرت بعنوان يك منبع اسيد الي در جوجه هاي گوشتي نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، ساری
7
مجتبی یاری، سعید خلجی (1400) اثر تغذيه علوفه و محيط كشت مخمر XPC در خوراك آغازين گوساله هاي شيرخوار هلشتاين بر عملكرد، قابليت هضم مواد مغذي و متابوليت هاي خون اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
8
saeed khalaji (2020) The effectiveness of nano-bio zinc and selenium in comparison with common sources of zinc and selenium in broiler diets 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
9
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2020) Comparison effect of fenugreek (Trigonellafoenum L.) and Savory (Saturejahortensis L.) on humoralimmunity response of layer hens (Hyline W36) after forced molting 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
10
11
12
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2020) The Influence of acidifier on biochemical parameters and Immunity titers in Broilers 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
13
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) بررسي امكان مصرف شكرك كشمش در مرغهاي تخمگذار )سويه هايلاين W-36 ( در سن 78 هفتگي بر قابليت هضم ايلئومي مرغان چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
14
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) بررسي جايگزيني دانه ذرت با شكرك كشمش در مرغهاي تخمگذار )سويه هايلاين W-36 ( بر صفات توليدي و عملكردي بعد از تولكبري چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
15
16
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1397) اثر مصرف عصارهمتانولي، عصارهآبي و تفاله انگورياقوتي ) V. venifera ( در مقايسه با آنتياكسيدان تجاري ( BHT ( بر پاسخ ايمني و شاخص كارايي توليد در جوجههايگوشتي چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
17
سعید خلجی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1397) بررسي اثر برهمكنش نوع منبع فسفر و كلسيم بر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي روده و خون و مقدار كلسيم و فسفر استخوان در جوجه هاي گوشتي هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
18
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji (2018) Evaluation of Origanum vulgare extract to improve egg production and egg quality in laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
19
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison study of Origanum vulgare ethanolic extract with bacitracin methylene disalicylate on blood biochemical and immune response of laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
20
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1397) اثر سطوح مختلف پودرشويد (Dill powder) بر جمعيت باكتريايي روده كور در جوجه هاي -گوشتي تحت تنش با دگزامتازون دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
21
saeed khalaji, Milad Manafi (2018) High phosphorus cow skin gelatin as an organic phosphorus and calcium source in broiler ration 6th International Veterinary Poultry Congress, Iran, Tehran
22
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1396) اثرات مصرف سطوح مختلف شكرك كشمش بر عملكرد در مرغ هاي w- تخم گذار نژاد هاي لاين 36 سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران، ملایر
23
مهدی هدایتی، میلاد منافی، سعید خلجی (1396) بررسي اثرات گياهان دارويي شنبليله ، مرزه ومخلوط اي از هر دو گياهان دارويي ،بر روي فراسنجه هاي بيوشيميايي مرغ تخم گذار هاي لاين w-36 در درسنين 75 هفتگي تا 87 هفتگي اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، ایران، اردکان
24
مجتبی یاری، سعید خلجی (1395) اثر كود دي آمونيوم فسفات به عنوان مكمل فسفر برفراسنجه هاي خوني و عملكرد بره هاي نر نژاد مهربان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
25
Milad Manafi, Mojtaba Yari, saeed khalaji (2016) Determination of energy equivalency of lysophospholipids in broiler diets XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
26
Milad Manafi, saeed khalaji (2016) Synergistic efficacy of formic acid and organum vulgare in broiler diets XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
27
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2016) Replacing Efficacy of Natusol ® and Antibiotic Growth Promoter on Different Parameters of Broilers XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
28
29
مجتبی یاری، سعید خلجی (1394) اثر تغذيه پربيوتيك XPC® در قبل و بعداز شيرگيري بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
مهدی هدایتی، سعید خلجی (1402) "بررسي اثر داروي ضد كوكسيديوزي هربو ميكس آر در جوجه هاي گوشتي درگير شده با انگل" شرکت طبیعت زیست فناور پارس
4
5
6
7
8
9
میلاد منافی، مهدی هدایتی، سعید خلجی (1396) تاثير تغذيه ايي تركيب طبيعي محرك رشد بر خصوصيات توليدي بلدرچين ژاپني تخم گذار دانشگاه ملایر
10
11
12
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

سوابق اجرایی

  • مسئول امور آموزشی دانشکده کشاورزی (1395 - 1397)
بیشتر