گروه ریاضی

محسن  اسماعيل بيگي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: m.esmaeilbeigi@malayeru.ac.ir
سعيد  باقري (بازنشسته)
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي جبر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: bagheri_saeid@yahoo.com
بهمن  حياتي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي-آناليز
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hayati@malayeru.ac.ir
علي  ختن لو
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي-آناليز
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: a.khotanloo@malayeru.ac.ir
حميد  خدائي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي محض-آناليز رياضي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: hkhodaei@malayeru.ac.ir
مهشيد  دشتي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.dashti@malayeru.ac.ir
رشيد  رضايي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي محض
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: ras_rezaei@yahoo.com
مسيب  زهره وند
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي-هندسه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.zohrehvand@malayeru.ac.ir
خسرو  سايوند
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي
رتبه علمی: استاد
ایمیل: ksayehvand@malayeru.ac.ir
محمد رضا  علي مرادي شريف آبادي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي محض
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.alimoradi@malayeru.ac.ir
امين  محمودي (مستعفي)
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: علوم كامپيوتر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mahmoudi@malayeru.ac.ir
حسن  ملكي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: hmaleki@malayeru.ac.ir
شهرام  مهري
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي جبر
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: shmehry@gmail.com
فرشيد  ميرزائي
گروه رياضي
دانشكده علوم رياضي و آمار
تخصص: رياضي كاربردي (آناليز عددي)
رتبه علمی: استاد
ایمیل: f.mirzaee@malayeru.ac.ir