گروه شیمی

محمد  الماسي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: almasi.mohammad@gmail.com
هادي  بيگي نژاد
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي-تجزيه
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: h.beiginejad@malayeru.ac.ir
مژگان  پيرحياتي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mojgan.hayati@yahoo.com
مهدي  رضايي صامتي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي فيزيك
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: mrsameti@malayeru.ac.ir
زينب  رفيعي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: ra.ze85@yahoo.com
عليرضا  سليماني
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
ایمیل: a.r.soleymani@malayeru.ac.ir
سيد عبداله  شجاعي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: مهندسي شيمي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: abdollahshoja@malayeru.ac.ir
اعظم  شيري
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي آلي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: amshiri@gmail.com
جواد  غلامي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: نانوفناوري
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: j.gholami@malayeru.ac.ir
ياسين  قلي ئي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي معدني
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: yasingholiee@gmail.com
محمد  مرادي
گروه شيمي
دانشكده علوم پايه
تخصص: شيمي تجزيه
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.moradi@malayeru.ac.ir