گروه مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

محمد  پيري
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: اقتصاد
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.piri@malayeru.ac.ir
حسين  حاجي بابايي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: h_hajibabaei@yahoo.com
سيد مهدي  ميرمهدي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: mirmehdi2@yahoo.com
فتانه  يار احمدي
گروه مديريت بازرگاني
دانشكده ادبيات و علوم انساني
تخصص: مديريت بازاريابي
رتبه علمی: استادیار
ایمیل: f.yarahmadi@malayeru.ac.ir