بدنه خبر

صفحه نخست /بسته شدن سامانه پژوهشی جهت ...

بسته شدن سامانه پژوهشی جهت ارائه پژوهش جدید

پنجشنبه / 14 مرداد 1395

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که امکان ارائه پژوهش جدید در سامانه پژوهشی جهت محاسبه امتیاز مقالات تا تاریخ 20شهریور ماه بسته شده است و در حال حاضر نمی توان مقاله جدیدی را در سامانه تعریف کرد. این امکان پس از محاسبه امتیازات دوباره فعال می گردد.
بایگانی خبرها