بدنه خبر

صفحه نخست /نشانی آدرس سامانه ملی کارآموزی

نشانی آدرس سامانه ملی کارآموزی

جمعه / 07 آبان 1395

دانشجویانی که جهت کارآموزی نیاز به مراجعه به واحدهای صنعتی دارند جهت هماهنگی و اطلاع از وضعیت واحدهای صنعتی درسطح کشور، می توانند به سامانه کارآموزی کشوری به آدرس زیر مراحعه نمایند.
http://karamouz.irost.orgََ
بایگانی خبرها