21 آذر 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سنتیک بلورینگی و تعیین شاخص آورامی نمونه های آمورف MoO3-V2O5-TeO2 توسط تحلیل کالریمتری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شاخص آورامی
سال 1399
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این کار، شیشه های سه مؤلفه ای xMoO3-(60-x)V2O5-40TeO2 با درصدهای مولی متفاوت 0 ≤ x ≤ 60 با روش فرونشانی سریع مذاب ساخته شده-اند. نمودارهای گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای این نمونه ها در بازه ی دمایی (oC 20-500) و در نرخ های گرمایش 12 K/minو3, 6, 9 =φ مورد بررسی قرار گرفته اند. دمای گذار شیشه ای (Tg) و دمای بلورینگی (Tcr) در نرخ های گرمایش مختلف تعیین شده است. سپس با استفاده از نتایج کالریمتری، دمای تبلور(Tcr ) و شاخص آورامی(n)، انرژی فعالسازی بلورینگی(Ec) نمونه ها محاسبه شدند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شیشه باx=20 دارای بالاترین پایداری گرمایی و تمایل به شیشه ای شدن و درنتیجه دارای مقاومت بسیار خوب در مقابل شوکهای حرارتی است.