07 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر رشد نقاط کوانتومی ZnSe و نیز تشکیل پوسته ZnS بر خاصیت فوتولومینسانس آن ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
PL
سال 1400
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش، سنتز نقاط کوانتومی ZnSe و هسته-پوسته ZnSe@ZnS توسط رویکرد آبی فتوشیمیایی مایکروویو-همراه با عامل پوششی تیوگلیکلیک اسید انجام شده و سپس هسته های ZnSe تحت تابش مایکروویو (MWIR) قرار گرفتند که این منجر به افزایش میانگین اندازه آن ها شد. آنالیز XRD نشان داد که نقاط کوانتومی دارای فاز مکعبی زینک بلند بوده و میانگین اندازه بلورک هاnm 19/2-63/1 تخمین زده شد. دریافته شد که این نقاط کوانتومی گسیل PL را در محدود nm 533-435 نشان می-دهند و به طور کلی شدت قله های PL با MWIR افزایش می یابد. با ایجاد پوسته ZnS حول هسته ZnSe بدون تابش مایکروویو هر دو گسیل لبه نواری و حالات تله ای کاهش یافتند. در حالی که این پوشش، برای هسته ZnSe رشد یافته با تابش مایکروویو گسیل لبه نواری را افزایش و گسیل حالات تله ای را کاهش داد. با توجه به محدوده نورتابی و سمیت پایین این نقاط کوانتومی، آن ها می توانند کاندیدای امیدوارکننده ای جهت کاربرد در زیست حسگرهای نوری باشند.