07 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مطالعۀ اثر pH بر فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات ZnSe روی باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا بااستفاده از زیست-آزمون انتشار دیسک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Antibacterial
سال 1400
مجله نشریه مهندسی متالورژی و مواد
پژوهشگران داریوش سوری ، مهدی قبولی

چکیده

در پژوهش حاضر، نانوذرات سلنید روی (ZnSe) به روش آبی در pHهای 8، 2/10، 2/11 و 2/12 سنتز شده و توسط تابش امواج مایکروویو در مدت زما-ن های تابش صفر و شش دقیقه رشد یافتند. در فرایند سنتز، منابع یون های سلنیم و روی تهیه و در حضور تیوگلیکولیک اسید به عنوان عامل پوششی به هم افزوده شدند. خاصیت آنتی باکتریال این نانوذرات بااستفاده از زیست آزمون انتشار دیسک (در محیط کشت جامد مولر-هینتون- آگار) علیه باکتری های گرم منفی اشریشیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا در حجم بارگذاری 140 میکرولیتر از نانوذرات انجام شده است؛ نتایج نشان دادند که به طور کلی با افزایش زمان تابش از صفر به شش دقیقه منطقۀ مهار رشد باکتری توسط نانوذرات در باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبت به باکتری اشریشیا کولی افزایش یافته است؛ بیشترین فعالیت آنتی باکتریال به حالات 2/11 و 2/10=pH اختصاص دارد و این نمونه ها را می توان به عنوان مؤلفه های جدیدی در زمینۀ کاربردهای نانو زیست- فناوری معرفی نمود.