07 اسفند 1402
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
قابلیت ضد باکتری نقاط کوانتومی ZnSe بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در غلظت های مختلف نقاط کوانتومی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آنتی باکتریالف انتشار دیسک
سال 1397
پژوهشگران داریوش سوری

چکیده

در این پژوهش، پس از سنتز نانوبلور های نیمرسانای سلنیدروی(ZnSe) به روش آبی، رشد نانوبلورها توسط تابش امواج مایکروویو در مدت زما ن های متفاوت تابش انجام شد. مشخصه نگاری پراش پرتو ایکس و طیف سنجی فرابنفش-مرئی مؤید تشکیل فاز نانو با اندازه میانگین ذرات 64/1 نانومتر می باشد. سپس خاصیت آنتی باکتریال این نانوذرات رشد یافته علیه باکتری های گرم منفی اشریشیا کولای و سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس و باسیلوس سرئوس در حجم های بارگذاری نانوذرات معادل 140 و 70 میکرولیتر به روش انتشار دیسک در محیط کشت جامد مولر-هینتون آگار انجام شده است؛ نتایج نشان داد که نانوذرات سلنید روی بر باکتری های گرم منفی عملکرد مهار بهتری داشته اند. همچنین، از میان سویه های مورد آزمون، بیشترین سطح مهار در زمان های مختلف تابش مایکروویو به باکتری سودوموناس آئروژینوزا با میانگین قطر هاله ی عدم رشد باکتری در گستره 58/11-01/10 میلی متر برای حجم 140 میکرولیتر و 67/10-42/7 میلی متردر حجم 70 میکرولیتر اختصاص دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که نسبت مهار میکروارگانیسم ها با افزایش حجم بارگذاری نانوذره و کاهش اندازه نانوذرات افزایش می یابد.